گزارش يك مورد نادر از دررفتگي تروماتيك همزمان قدامي و خلفي در مفاصل ران

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره 5 - شماره 48

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

دررفتگي تروماتيك مفصل ران اكثراَ يكطرفه و خلفي است كه در آن سر استخوان ران به پشت حفره استابولوم جابجا مي‌شود ولي نوع قدامي آن نيز در 10درصد موارد ديده مي‌شود دررفتگي تروماتيك و همزمان هر دو مفصل ران در يك بيمار عارضه نادر و بيشتر موارد گزارش شده از نوع خلفي بوده‌اند. اغلب اين دررفتگي‌ها با آسيب‌هاي ديگر استخواني و نسج نرم همراه اند. وجود دررفتگي تروماتيك قدامي و خلفي هر دو مفصل ران راست و چپ بطور همزمان در يك بيمار عارضه بسيار نادر محسوب مي‌شود بخصوص از اين نظر كه بدون شكستگي و يا بيماري زمينه‌اي ديگر باشد. در اين گزارش خانم 26 ساله‌اي با دررفتگي قدامي و خلفي مفاصل ران بدنبال سانحه رانندگي معرفي مي‌شود كه با جا اندازي بسته موفقيت‌آميز تحت درمان قرار گرفته است.

A case report of simultaneous bilateral traumatic anterior and posterior dislocation of the hip joints
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Traumatic hip dislocation is seen most commonly as a posterior type, in which the femoral head is displaced in the posterior aspect of the acetabulum. Although the anterior type has been reported in 10% of the case, bilateral traumatic dislocation is a rare condition and most of the reported cases have been associated with other skeletal and soft tissue injuries. The combination of an anterior and posterior, traumatic dislocation of the hip joints in one patient is a very rare occurrence. In this case report, a 26 years-old patient with this event who was treated successfully by closed reduction.