بررسي تاثير آموزش مربيان مدارس ابتدائي شهرستان اهواز بر نحوه مواجهه با كودكان مبتلا به آسم در سال 1377

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره 5 - شماره 48

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: براي تعيين تاثير آموزش مربيان مدارس ابتدائي بر نحوه مواجهه با كودكان مبتلا به آسم در يك مطالعه نيمه تجربي و كاربردي تعداد 195 نفر از مديران، آموزگاران و مراقبين بهداشت مدارس ابتدائي پسرانه شهرستان اهواز در دو مرحله( قبل و بعد از آموزش) مورد پرسش قرار گرفتند.
روش بررسي: در اين تحقيق ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌اي بود كه حاوي سئوالاتي در زمينه بيوگرافي افراد مورد مطالعه و نيز 20 سئوال علمي در زمينه علائم، پاتوفيزيولوژي بيماري آسم، تاثير آسم بر رشد و تكامل، كنترل حملات و درمان آسم، پيشگيري از حملات و درمان دراز مدت و حمايت از كودكان مبتلا به آسم بود. پس از تعيين اعتماد و اعتبار علمي، پرسشنامه در اختيار مربيان و مراقبين بهداشت مدارس قرار داده شد سپس بر اساس نيازهاي آموزشي آنها برنامه آموزش آسم تدوين و اجرا شد. دو هفته پس از اجراي طرح آموزشي مجددآ از افراد با همان سئوالات آزمون مجدد بعمل آمد.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه پس از اعمال آموزش‌هاي لازم سطح آگاهي افراد افزايش قابل توجهي يافته و كليه افراد توانستند در هر حيطه امتياز قابل قبولي بدست آورند.
نتيجه گيري: بعلاوه بر طبق نتايج حاصله آموزش مربوط به آسم و مراقبت‌هاي آن توانسته است در سطوح وسيعي آگاهي مربيان مدارس مورد بررسي را بالا برد و فرضيه مورد پژوهش يعني طرح آموزش نحوه مواجهه با كودكان مبتلا به آسم بر آگاهي مربيان مدارس موثر بوده و با 001/0 = P مي‌تواند قابل پذيرش باشد.

The evaluation of effects of education of primary school stuff on the treatment and on dealing with children suffering from Asthma in Ahwaz
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: this semi-experimental research was conducted in order to determine the effect of educational programs on educational staff of primary schools in handing a child with asthma.
Subjects and Methods: For this aim, 195 educational staff stuff including, teachers, managers and hygienists in primary boy schools in Ahwaz, were questioned at two stages before and after instruction on asthma. The method of research was based on a questionnaire, that were previously analyzed and validated for reliability, containing information about the biography of the person and 20 scientific questions on symptoms and pathophysiology as well as the effects of asthma on growth and development, methods of control of attacks, prevention long term treatment and support of a child with asthma. After analyzing of the pre-educational results educational plan was made and implemented for two weeks. After two weeks, the same questionnaire was distributed among school stuff.
Results: The obtained results showed that after the necessary educational instructions, the level of awareness was considerably promoted and all the participants obtained acceptable scores that were singificnalty improved relative to before education (p<0.001).
Conclusion: In conclusion that proper instruction could highly increase the level of knowledge of school stuff on asthma.