مقايسه آزمايشگاهي اثر ضد قارچ عصاره هاي گياهي اسطوخودوس و مازو بر مخمر كانديدا آلبيكانس با نيستاتين

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 23 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه و هدف: امروزه از عصاره هاي گياهي در درمان بيماري ها،به خصوص درمان بيماري هاي عفوني استفاده مي شود. كانديدا شايعترين عفونت فرصت طلب حفره دهان مي باشد.در اين مطالعه اثرات ضدقارچي دو عصاره  گياهي بر روي پاتوژن دهاني كانديدا آلبيكانس ارزيابي مي شود.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي تحليلي ابتدا از بخش پروتز دانشكده ي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از دهان ٢۵ بيمار مبتلا به دنچر استوماتيت با استفاده از سواب استريل نمونه برداري شد. نمونه ها به آزمايشگاه منتقل و كشت داده شد و پاتوژن هاي كانديدا آلبيكنس جدا شد. علاوه بر آن سويه ي  استاندارد كانديدا آلبيكنس 5027PTCC  نيز تهيه شد. پس از عصاره گيري از گياهان نام برده شده، اثر ضد قارچي اين عصاره ها با روش ديسك مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه نيستاتين به عنوان كنترل مثبت و متانول به عنوان كنترل منفي به كار برده شد. قدرت ضد قارچي هر يك از عصاره ها بر اساس قطر هاله  عدم رشد ايجاد شده در محيط كشت تعيين شد. در پايان كار داده ها  توسط تست هاي آماري Repeated measure ANOVA و  Friedman آناليز شدند.
نتايج: نتايج نشان مي دهد كه عصاره مازو نسبت به اسطخودوس اثرات ضد قارچي بيشتري دارد. مقايسه عصاره گياه مازو و نيستاتين بر كانديدا آلبيكنس تفاوت آماري معني داري را  نشان نداد (P>0.05). اگرچه مازو نسبت به اسطوخودوس اثرات ضدقارچي بهتري را نشان داد. با اين حال  نيستاتين بيشترين تاثير ضدقارچي را دارد (P<0.001).
نتيجه نهايي: اين مطالعه نشان داد كه عصاره هاي گياهي اثرات خوبي بر روي كانديدا آلبيكانس در مقايسه با نيستاتين دارند و مي توان اميدوار بود كه در آينده بتوان به دارو هاي گياهي و احتمالا تركيبات جديدي در جهت درمان عفونت هاي كانديديايي دست يافت.

Antifungal Activity of Lavandula Angustifolia and Quergues Infectoria Extracts in Comparison with Nystatin on Candida Albicans
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction & Objective: Nowadays,herbal extracts are used to treat diseases, especially infectious ones. Candida albicans is the most common causes of oral opportunistic infections.In this study, antifungal effects of two herbal extracts were evaluated on an oral pathogen i.e. Candida albicans.
Materials & Methods: In this descriptive- analytic study, the Department of Prosthodontics, ,Tehran University of Medical Sciences, school of  Dentistry the oral samples of 25 patients with denture stomatitis were collected using sterile swabs. Then the isolated candida albicans and standard candida albicans PTCC 5027 were cultured. The antifungal effect was evaluated with disk plate method. Nystatin and methanol were used as positive and negative control groups, respectively. The power of antifungal activity was evaluated with the inhibition zone diameter of each of the extracts.   At the end, the data were analyzed by ANOVA and Friedman statistical tests.
Results: Results showed that extracts of Querques infectoria had great antifungal effects. There was not statistically significant difference between nystatine and Querques infectoria extract (P>0.05) however , Querques infectoria was statistically more effective than lavender extract and nystatin showed the highest antifungal activity (P <0.001).
Conclusion: This study showed that plant extracts had positive effects on Candida albicans as compared to nystatin. Thus, we hope to find new herbal medicines and compounds to treat candidiasis in the future.

قیمت : 20,000 ريال