مقايسه يافته هاي راديولوژيك در بيماران سل ريوي با اسمير مثبت و اسمير منفي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 23 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه و هدف: : شايعترين ارگان درگير در بيماري سل، ريه­ها مي­باشند كه مي تواند قسمتهاي مختلف ريه را درگير و تظاهرات راديولوژيك متفاوتي ايجاد نمايد. اين مطالعه با هدف مقايسه يافته هاي راديولوژيك در بيماران سل ريوي  اسمير مثبت و اسمير منفي انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي- تحليلي، 63 بيمار سل ريوي مراجعه كننده به بيمارستان فرشچيان و مركز بهداشت شهرستان همدان، از اسفند 1391 تا شهريور 1393 وارد مطالعه شدند. در دو گروه اسمير مثبت و اسمير منفي، اطلاعات دموگرافيك، تظاهرات باليني و گزارش راديولوژي بيماران بررسي گرديد. در انتهاي درمان 32 نفر در مطالعه باقي ماندند و علايم باليني و يافته هاي راديولوژيك مجددا بررسي شدند.
نتايج: از 63 بيمار 68/3% مذكر و 31/7% مونث با ميانگين سني 77/23± 56/84 سال بودند. 44 بيمار (69/8%) اسمير مثبت و 19بيمار (30/2%) اسمير منفي بودند. بيشترين تظاهر راديولوژي بيماران اسمير مثبت در شروع درمان ارتشاح ندولر، تغييرات فيبروتيك و در پايان درمان آتلكتازي بود. اما در بيماران اسمير منفي در ابتدا تراكم آلوئولار، ارتشاح ندولر، پلورال افيوژن و لنفادنوپاتي و در انتهاي درمان تغييرات فيبروتيك و كاهش حجم بيشتر مشاهده شد. تصويربرداري انتهاي درمان 54/5% بيماران اسمير منفي و 85/7% بيماران اسمير مثبت غير طبيعي بود. 
نتيجه‌نهايي: تصويربرداري غير طبيعي انتهاي درمان خصوصاَ  در درصد قابل توجهي از بيماران ديده شد. يافته هاي غير طبيعي انتهاي درمان در بيماران اسمير مثبت بيشتر از بيماران اسمير منفي بود. آشنايي با يافته هاي راديوگرافيك متفاوت سل ريوي كمك مؤثري به تشخيص زودتر و درمان به موقع اين بيماري دارد كه باعث جلوگيري از بروز و يا حداقل كاهش عوارض بيماري خواهد شد.

Comparison of Radiologic Findings among Smear-Positive and Smear- Negative Tuberculosis Patients
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction & Objective: The most common site of involvement in TB is the lungs. TB involves different parts of the lungs and has variable radiologic features. The aim of this study was to compare radiologic sequels between smear positive and smear negative pulmonary tuberculosis patients (PTPs).
Materials & Methods: In an analytic cross-sectional study, 63 pulmonary tuberculosis patients who referred to Farshchian hospital and Health center in Hamadan from March 2012 to September 2014 were enrolled.  Demographic data, clinical manifestations of the patients (smear positive and smear negative), sputum smear results and imaging reports were gathered. In additional, clinical manifestations and radiological findings of the patients were evaluated at the end of the treatment. Thirty two patients remained until the end of the study.
Results: Sixty three patients with mean age 56.85±24.20 were enrolled among that 68.25% of the patients were men and 31.75% were women. Forty four (69.84%) of the patients were smear positive and 19 (30.16%) of them were smear negative. Sputum was seen in smear positive patients more than smear negative patients. At the beginning of the treatment, the most common pulmonary involvements in imaging among the smear positive patients were reported to be nodular infiltration and fibrotic changes, but at the end of the treatment it was found to be atelectasis. However,in the smear negative patients the involvements were alveolar consolidation, nodular infiltration, pleural effusion, ground glass patterns and lymphadenopathy, and at the end of the treatment, fibrotic changes and reduction of pulmonary volume were seen. At the end of the treatment, 54.5% of smear negative patients and 85.7% of smear positive patients had abnormal imaging.
Conclusion: At the end of the treatment, abnormal findings on diagnostic imaging were observed in both smear positive and negative patients (more than 50%). Knowledge of common and various imaging findings in smear positive and smear negative patients can be helpful for early diagnosis of pulmonary tuberculosis.

قیمت : 20,000 ريال