مقايسه ميزان قند خون در قطع يا عدم قطع قرص متفورمين تا روز عمل جراحي باي پاس عروق كرونر، در بيماران ديابتي تيپ II

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 23 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه و هدف: در زمينه اثر متفورمين در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري شواهد موجود از تاثيرات حمايتي قلبي اين دارو حكايت دارند، با اينحال، همچنان در مورد فوايد ادامه مصرف يا قطع متفورمين حين جراحي هاي ماژور ترديد وجود دارد.  هدف از اجراي مطالعه حاضر، ارزيابي اثرات ادامه مصرف متفورمين بر سطح گلوكز پلاسما، شاخص هاي عملكرد كليوي و pH خون شرياني در بيماران ديابتي تحت جراحي باي پاس عروق كرونر بود.
روش كار: در يك مطالعه كارآزمائي باليني، 90 بيمارديابتي نوع2 با ASA class II كانديد جراحي باي پس عروق كرونري بستري در بيمارستان اكباتان همدان در سال 1393در طرح وارد شدند و به طور تصادفي به دو گروه دريافت كننده درمان انسولين همراه با تداوم مصرف متفورمين و درمان انسولين با قطع مصرف متفورمين تقسيم شدند. در ابتدا شاخص هاي سن، جنس و (شاخص توده بدني)  BMI با هم مقايسه شدند كه در اين موارد اختلاف معني داري بين دو گروه وجود نداشت وسپس شاخص هاي قند خون، BUN، كراتينين، pH خون شرياني، آريتمي هاي قلبي و نياز به اينوتروپ بين دو گروه مقايسه شد. اينوتروپهاي مورد استفاده دراين مطالعه شامل: دوپامين، دوبوتامين، اپي نفرين، نوراپي نفرين و ميلرينون تا حصول فشارخون سيستوليك بالاي 100ميليمترجيوه بود.
نتايج: ميانگين BUN سرم بعد از عمل جراحي و همچنين طي يك روز بعد از آن در گروه با قطع متفورمين به طور معني داري بالاتر از گروه ادامه دهنده متفورمين بود اما تفاوت در ميانگين BUN در روزهاي دوم و سوم بعد از جراحي بين دو گروه وجود نداشت. طي سه روز بعد از جراحي، ميانگين كراتينين در گروه با ادامه مصرف متفورمين به طور معني داري پايين تر از گروه فاقد تداوم مصرف متفورمين بود. هرچند تفاوتي بين دو گروه مطالعه از لحاظ pH قبل از جراحي وجود نداشت اما ميانگين pH در گروه با تداوم مصرف متفورمين پائين تر از گروه شاهد بود. تفاوت معني داري در ميانگين گلوكز خون قبل و طي3 روز بعد از جراحي بين دو گروه با و بدون ادامه درمان با متفورمين مشاهده نشد. ميانگين موارد نياز به اينوتروپ حين عمل در گروه با ادامه مصرف متفورمين برابر 1/57 نفر و در گروه قطع مصرف دارو برابر 05/ 1نفر بود كه تفاوت از لحاظ آماري معني دار نبود. در هيچيك از گروه هاي مطالعه چه قبل از جراحي و چه بعد از آن، آريتمي هاي قلبي گزارش نشد. همچنين در مدت زمان نياز به لوله تراشه در  ICUو نياز به اينوتروپ نيز اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه نهايي: عليرغم عدم تغيير در سطح سرمي قند خون بيماران، تداوم و قطع مصرف متفورمين در بيماران تحت CABG با افزايش سطح BUN و كراتينين و همچنين كاهش pH در روزهاي اول و دوم بعد از جراحي همراه بود، قابل توجه اينكه، تغييرات BUN و كراتينين  (Cr)در بيماران ادامه دهنده قرص متفورمين بصورت معني داري كمتر بوده ولي در هر دو گروه، اين موارد برگشت پذير ميباشند و طي روزهاي بعد به محدوده طبيعي باز مي گردند. تجويز اين دارو با افزايش نياز به اينوتروپ قلبي و افزايش خطر وقوع آريتمي هاي بعد از عمل جراحي همراه نيست.

Comparing Alterations of Blood Glucose Level in type II Diabetic Pa-tients Taking Metformin and Withhold of Metformin on the Morning of Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction & Objective: In the context effect of metformin in patients with acute coronary syndrome, available evidence supports cardiac effect. Yet, there is doubt about continuation or discontinuation of metformin before major surgery. The aim of the present study is to determine the efficacy of continuing metformin in plasma glucose, renal function index, arterial PH in type II diabetic patients after coronary artery bypass graft surgery.
Materials & Methods: In this clinical-experimental study, 90 type II diabetic patients with ASA class II admitted for CABG surgery in Hamadan Ekbatan Hospital were enrolled  in the study in 2014 and were randomly assigned to two groups , one group treated with insulin and continued metformin and the other group treated with insulin and discontinued metformin.In the beginning indicators such as age, sex, body mass index (BMI) were compared which were not significantly different in the two groups. Then, other parameters such as blood glucose, BUN, Cr, arterial blood PH, cardiac arrhythmia and need for inotrope were compared. Used inotropes in this study included dopamine, dobutamine, epinephrine, norepinephrine, milrinon to achieve  systolic blood presser pressure over 100mmHg.
Results: Average plasma BUN after surgery and one day after surgery in the group who discontinued metformin significantly were higher compared with the metformin group, but no differences were observed in average plasma BUN in  the 2nd and 3rd days after surgery in the two groups. During 3 days after surgery, average plasma creatinine was significantly lower in metformin group compared to non- metformin group. Although there was  no difference between the  two groups in pH parameter before surgery but in the metformin group, average pH was lower than non-metformin group after surgery. Before and 3 days after surgery mean blood glucose level was not significantly different between the two groups. During surgery, average need for inotrope in metformin group equaled 1.57 person and in non- metformin group equaled 1.05 person showing no significant difference in demography. In the both groups, not only before surgery, but also after surgery there was no cardiac arrhythmia. Also, the need for inotrope duration and tracheal intubation duration in ICU were not significantly different.
Conclusion: Although serum glucose level of patients did not change, continuation and discontinuation of metformin in patients with CABG surgery was concomitant with elevated BUN and Cr. Level and decrease of pH on the 1st and 2nd days after surgery. Noticeably, BUN and Cr. Fluctuation in patients who continued metformin, were significantly lower, but  in the two groups these  values were  reversible and return to normal range in pending several days after surgery. Prescription of this drug did not increase the need for cardiac inotrope and risk of incidence of arrhythmia after surgery.

قیمت : 20,000 ريال