تاثير بوي شير مادر بر درد ناشي از خونگيري وريدي در نوزادان نارس: يك مطالعه كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 38 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و اهداف: تحقيقات نشان مي دهند كه نوزادان نارس و ترم هر دو مي توانند بوهاي مربوط به محيط داخل رحمي و مادر خود را به خاطر آورده و بشناسند و اين بوها را به ساير بوهاي محيط ترجيح دهند. مطالعات نشان داده است استفاده از محرك هاي بويايي در حين انجام مداخلات دردناك سبب كاهش واكنش نوزادان به درد مي گردد. لذا اين مطالعه به منظور تعيين تاثير بوي شير مادر بر درد ناشي از خونگيري وريدي در نوزادان انجام يافته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك مطالعه كارآزمايي باليني شاهد دار تصادفي مي باشد. 90 نوزاد نارس كه حائز شرايط ورود به مطالعه بودند به طور تصادفي به دو گروه كنترل و مداخله تقسيم شدند و نوزادان گروه مداخله، 5 دقيقه قبل از خونگيري تا 30 ثانيه پس از اتمام آن در معرض بوي شير مادر خود قرار گرفتند. درد نوزادان در هر دو گروه با استفاده از ابزار PIPP، 30 ثانيه قبل، حين و 30 ثانيه پس از اتمام خونگيري اندازه گيري و ثبت شد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين نمره درد دو گروه در حين خونگيري (0/01=p). و پس از اتمام خونگيري (0/05=p). تفاوت معني دار آماري وجود دارد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، استفاده از شير مادر براي كنترل درد رويه هاي دردناكي همانند خونگيري وريدي توصيه مي گردد.
The Effect of Breast Milk Odor in Venipuncture Pain in Preterm Infants: Randomized Controlled Clinical Trial
Article Type: Original Article
Abstract:
Backgrounds and Objectives: Research suggests that both preterm and term infants can be remember and understand their own womb odor and prefer them to environmental odors. Studies show that use of olfactory stimuli during painful medical procedures reduces pain responses of infants. The main purpose of this study is investigating the effect of breast milk odor on pain response in preterm infants during and after venipuncture.
Materials and Methods: This study is a randomized clinical trial research. 90 preterm infants who were eligible to participate in the study were randomly selected and divided to two groups; control and breast milk. In breast milk group, infants were exposed to the smell breast milk odor five minutes before sampling to thirty seconds after it finishes. Infants’ pain has been measured using PIPP score, 30 seconds before venipuncture, during sampling and 30 seconds after the end of venipuncture
Results: Statistical analyses showed that there are significant difference between pain score of infants of two groups during sampling (p=0.01) and after the end of venipuncture (p=0.05)
Conclusion: According to the results breast milk odor can be used for reduction of preterm infants’ response to pain during and after blood sampling
قیمت : 20,000 ريال