ساخت و ارزيابي فيزيكوشيميايي تركيب نانوذره كايتوزان پگيله بار گذاري شده با داروي لاميوودين

مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

دوره 16 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: به دليل عدم وجود واكسن موثر براي بيماري ايدز، داروهاي ضد HIV نقش مهمّي در كنترل اين بيماري دارند . همچنين ايجاد مقاومتهاي دارويي روز افزون و سميّت داروهاي موجود، علاقه براي انجام پژوهش با هدف يافتن تركيبات جديد ضد ويروس HIV را افزايش داده است . در اين مطالعه نانو داروي لامي وودين بر پايه نانو ذرّه كيتوزان پگيله شده، سنتز شد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي، نانو ذرّات كيتوزان را با مولكول هاي پلي اتيلن گليكول ( PEG )، جهت افزايش حلاليّت آنها ، پگيله كرديم و سپس داروي ضد ويروس لامي وودين را بر روي اين نانو ذ رّ ات پگيله شده، لود كرديم. پس از خالص سازي و ليوفيليزه كردن نانو داروي تازه سنتز شده، از مواد اوليّه و محصول نهايي جهت بررسي فيزيكو شيميايي آنها و انجام تست هاي FTIR , HNMR و CHN Analysis نمونه برداري شد.
يافته ها: نتايج حاصل از تست HNMR نشان داد كه نانو ذرّه كيتوزان با موفقيّت پگيله شده است. نتايج حاصل از تست FTIR ، از طرفي نتيجه HNMR را تاييد كرد و از طرف ديگر نشان داد كه لامي وودين بر روي نانو ذرّه كيتوزان كنژوگه شده است. نتايج آزمون آناليز CHN هر دو تست بالا را تاييد كرد و مشخص نمود كه پگيلاسيون نانو ذرّه كيتوزان با راندمان بسيار بالا و در حدود 97% صورت گرفته و داروي لامي وودين در حدود 30% وزن نانو ذرّه كيتوزان بر روي آن كنژوگه شده است.
نتيجه گيري: در اين مطالعه نشان داده شد كه نانو داروي لامي وودين بر پايه نانو ذرّه كيتوزان پگيله شده، با موفقيّت سنتز شد.

Synthesis and Physicochemical Evaluation of Nanosized Lamivudine Loaded PEGylated Chitosan
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Due to the lack of efficient anti-HIV vaccine, anti-HIV pharmaceuticals play an important role in controlling HIV infection. Also significant rise in drug resistance and drug toxicity has caused increased interest in finding new anti-HIV agents. In this study, a nano-sized version of lamivudine based on PEGylated chitosan was synthesized.
Materials and Methods: In this research, nanoparticles of chitosan were efficiently PEGylated for increasing their stability in water and then the anti-HIV drug, lamivudine, was loaded on these PEGylated nanoparticles. After purification and lyophilization of new synthesized nanoparticle, the raw materials and final product were sampled and FTIR, HNMR and CHN analyses were done.
Results: Results of HNMR spectroscopy showed that chitosan nanoparticle was successfully PEGylated. HNMR data confirmed FTIR results and indicated that lamivudine was conjugated on chitosan nanoparticle. In addition, CHN analysis data also confirmed both HNMR and FTIR data, and demonstrated that a high yield of chitosan nanoparticle PEGylation (approximately 97%) was done and illustrated a high capacity of lamivudine conjugation on nano-sized PEGylated chitosan (30% W/W chitosan).
Conclusion: In this study, lamivudine drug was successfully synthesized, based on PEGylated chitosan nanoparticle.