مقايسه درمان سه دارويي با اسپيرونولاكتون، سيپروترون استات و سيپرترون كامپاند و درمان دو دارويي با اسپيرونولاكتون و سيپروترون كامپاند در مبتلايان به هيرسوتيسم: كارآزمايي باليني تصادفي

فصلنامه بيماري هاي پوست

دوره 7 - شماره 27

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: درمان با يك دارو در مورد هيرسوتيسم معمولا به قدر كافي واقع موثر نمي شود. هدف: مقايسه دو رژيم درماني دارويي در درمان هيرسوتيسم. روش اجرا: در يك كارآزمايي باليني شاهددار از نوع باز و همزمان، 101 بيمار مبتلا به هيرسوتيسم بصورت يك در ميان به دو گروه تقسيم شدند: به مدت شش ماه، 50 بيمار تحت درمان با اسپيرونولاكتون (50 ميلي گرم در روز) و سيپروترون كامپاند يك قرص روزانه (از روز 5 تا 26 سيكل قاعدگي) قرار گرفتند و 51 بيمار ديگر علاوه بر اين دو دارو سيپروترون استات 50 ميلي گرم روزانه (از روز 5 تا 14 سيكل قاعدگي) نيز دريافت كردند. قبل و بعد از درمان سطح هورمون هاي جنسي و نمره هيرسوتيسم تعيين و از آزمون هاي آماري t و chi² و رگرسيون خطي در آناليز نتايج استفاده شد. يافته ها: ميانگين نمره هيرسوتيسم قبل از درمان در گروه 0.34±22.12 و در گروه دوم 0.34±22.15 بود. پس از شش ماه درمان اين نمره در گروه سه دارويي به 0.32±12.74 و در گروه دو دارويي به 0.35±16.73 رسيد. پس از حذف اثر مخدوش كنندگي ساير متغيرها باز هم در گروه سه دارويي اين كاهش به طور معني داري بيشتر بود (P<0.001). نتيجه گيري: رژيم هاي دارويي مورد استفاده در اين مطالعه ضمن نداشتن عوارض كبدي، كليوي و متابوليك، داراي اثر باليني و ضد آندروژني كاملا مشخص بودند. درمان سه دارويي در كاهش نمره هيرسوتيسم موثرتر بود.

Comparison of Spironolactone plus Cyproterone Acetate plus Cyproterone Compound with Spironolactone plus Cyproterone Compound in Hirsutism: A randomized clinical trial
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Monotherapy is not usually effective in the treatment of hirsutism. Objective: Comparison of 2 therapeutic regimens in the treatment of hirsutism. Patients and methods: In this open parallel controlled clinical trial, 101 Patients suffering from hirsutism were randomly divided into two equal groups. 50 patients were treated with spironolactone (50 mg/day) plus cyproterone compound (From 5th to 26th day of menstrual cycle) and the other group (51 patients) received cyproterone acetate 50 mg/day (From 5th to 14th day of menstrual cycle) in addition to the above mentioned drugs for 6 months. The serum level of sex hormones and hirsutism score (Ferriman-Gallway) were determined before and after treatment. T-test, chi-2 test and linear regression analysis were used for data analysis. Results: Mean hirsutism score was 22.12±0.34 in first group and 22.15±0.34 in second group before treatment. Hirsutism score was reduced to 12.74±0.32 after treatment with 3 drugs and reduced to 16.73±0.35 after treatment with 2 drugs. This reduction was significantly more in the first group after adjustment for other confounding variables (P<0.001). Conclusion: These two therapeutic regimens were both effective in the treatment of hirsutism without serious hepatic, renal and metabolic side effects. Treatment with 3 anti-androgen drugs was more effective in reduction of hirsutism scores.

قیمت : 20,000 ريال