بررسي سطح آگاهي و عملكرد ساكنين تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به عوامل خطر بيماري هاي قلبي-عروقي

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: طي سالهاي اخير، مطالعاتي در بعضي كشورها پيرامون عوامل خطر بيماري هاي قلب و عروق و آگاهي و عملكرد افراد نسبت به اين عوامل صورت گرفته است. عوامل خطر بروز بيماري هاي قلبي و عروقي شامل عوامل غيرقابل تعديل، رفتاري و فيزيولوژيك مي باشند. با توجه به مطالعات اندك در اين زمينه در ايران و ضرورت پيشگيري از بيماري هاي قلبي و عروقي، شناخت ميزان آگاهي و سطح عملكرد افراد از اين عوامل خطر مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي ابتدا 1576 نفر از ساكنين منطقه 17 پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر تهران در سال 81 به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي جدا شدند. از اين ميان 181 نفر مجدداً انتخاب شدند. فراواني هر يك از عوامل مؤثر بر سلامت قلب و عروق مانند ورزش، كلسترول خون بالا، استعمال دخانيات، چاقي، فشارخون بالا، بيماري قند، سابقه فاميلي سكته قلبي، مرد بودن، هيجان و استرس، زندگي بدون تحرك، غذاي پرنمك، مصرف سبزيجات و ميوه جات، چربي حيواني، غذاي پرچرب و گوشت قرمز مورد بررسي قرار گرفت. همچنين عملكرد افراد مورد مطالعه جهت كنترل عوامل خطر نيز بررسي شد (نمونه گيري دو مرحله اي).
يافته ها: در اين مطالعه 8/71 درصد از افراد مورد مطالعه زن و 2/28 درصد از آنان مرد بودند. اطلاع افراد از بيماري هاي قلبي- عروقي با ميزان تحصيلاتشان ارتباط معني دار آماري داشت (001/0>P). به عقيده افراد مورد مطالعه، شايعترين علل مرگ و مير بزرگسالان به ترتيب سكته قلبي (2/65%)، تصادفات
(44%) و سرطان ها (3/13%) بود.
در اين مطالعه 9/77% از افراد از تأثير نمك در رژيم غذايي به عنوان عوامل خطر در بروز بيماري هاي قلبي و عروقي اطلاع داشتند و 74% افراد بنا به اظهار خودشان روغن مايع مصرف مي نمودند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، دانش افراد در مورد عوامل خطر بيماري هاي قلب و عروق از سطح بالايي برخوردار است. با اين حال بين آگاهي افراد و عملكرد آنها تفاوت واضحي وجود دارد. ارائه الگوهاي مناسب در تغذيه، فعاليت بدني و فراهم آوردن برنامه هاي مدون آموزشي براي افراد جامعه، در عملكرد آنان بسيار مؤثر مي باشند.

Knowledge, practice status and trends in risk factors for cardiovascular disease in inhabitants of Tehran University of Medical Sciences (Population lab region)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال