بررسي عوامل موثر بر سطح پلاسمايي هوموسيستيين تام در جمعيت شهري 64-25 ساله ساكن پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم پزشكي تهران: مطالعه هوموسيستيين تهران، 83-1382

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هوموسيستيين، يك عامل خطرزاي مستقل بيماري هاي قلب و عروق است. بنابراين، تعيين عوامل مؤثر بر آن در بررسي نقش پاتولوژيك و كاهش مقادير آن، اهميت ويژه اي دارد. هدف از مطالعه حاضر، تعيين عوامل مؤثر بر غلظت هوموسيستيين است.
روش ها: اين بررسي با انجام يك مطالعه مقطعي در قالب "مطالعه هوموسيستيين تهران" بر روي 1214 فرد سالم 64-25 ساله، به منظور تعيين مقادير هوموسيستيين، فولات، ويتامين B12، تري گليسيريد، كلسترول، LDL-C، HDL-C، FBS، BMI، فشارخون و كشيدن سيگار با مراجعه به منازل و تكميل پرسشنامه، مصاحبه، معاينه و خونگيري از نمونه ها ترتيب يافته است.
يافته ها: 1191 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند كه 416 نفر (9/34%) مرد و 775 نفر (1/65%) زن بودند. شيوع هيپرهوموسيستيينمي در مردان و زنان به طور معني داري اختلاف داشته (6/96% در مقابل 4/83%، 0001/0>P)، با افزايش سن افزايش مي يافت. فولات و ويتامين B12 با هوموسيستيين رابطه معكوس داشتند و با تطبيق بيشتر، هوموسيستيين رابطه منفي معني دار با سطوح LDL-C و ابتلا به ديابت داشته، با سن، جنس مذكر، سيگار كشيدن و نمايه توده بدني، رابطه مثبت معني داري نشان داد. هرچند ارتباط ميان سطح هوموسيستيين و فشار خون مشاهده شد، اما اين ارتباط پس از تطبيق براي سن، جنس، نمايه توده بدني و كشيدن سيگار، تنها در زنان و تنها در مورد فشار خون سيستولي معنادار باقي ماند.
نتيجه گيري: ما دريافتيم كه مصرف اسيد فوليك و كشيدن سيگار، عمده ترين عواملي هستند كه بر روي توزيع پلاسمايي هوموسيستيين تأثير مي گذارند. فوايد بالقوه بهبود وضعيت تغذيه و افزايش دريافت مغذي ها به همراه توقف مصرف سيگار به عنوان عوامل مؤثر پيشگيري در بيماران در معرض خطر بالاي ابتلا به بيماري هاي قلبي- عروقي مد نظر قرار گيرند.

Determinations of total plasma Homocysteine concentration in healthy Iranian adults: The Tehran Homocysteine Survey, 2003-04
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال