اثر اختلال كاركرد كبد بر ليپوپروتئين هاي سرم در بيماران دچار سيروز و هپاتيت مزمن

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: براي تصميم گيري هاي باليني درباره بيماران مبتلا به سيروز كبدي و هپاتيت مزمن، هميشه لازم است كه ميزان وخامت كاركرد سلول هاي كبدي تخمين زده شود. در كنار معيارهاي استاندارد كه گاهي هزينه بر و وقتگير هستند؛ روش هاي آزمايشگاهي ارزان و سريع مانند سنجش سطح آلبومين خون و زمان پروترومبين، كارآيي خود را نشان داده اند. در اين مطالعه رابطه سطح ليپيدهاي سرم با ميزان تخريب سلول هاي كبدي بررسي شده است.
روش ها: جمعيت مورد مطالعه 75 بيمار مبتلا به سيروز و هپاتيت مزمن به عللي غير از هپاتيت الكلي، كبد چرب غير الكلي و هپاتيت هاي كلستاتيك بودند. بيماران تحت درمان با داروهاي پايين آورنده چربي و قند خون يا تغذيه كامل وريدي نبوده و سابقه كانسر، ديابت بيماري قلبي، كليوي، پانكراتيت و خونريزي حاد گوارشي را نداشتند. به عنوان گروه شاهد، 75 نفر از بيماران بستري يا مراجعين سرپايي بدون سابقه بيماري خاص انتخاب شده و از نظر جنس و سن با گروه شاهد جور شدند. پس از اخذ رضايت براي ورود به مطالعه، اطلاعات دموگرافيك و آنتروپومتريك افراد مورد مطالعه ثبت گرديد و در نمونه خون ناشتاي 12 ساعته مقادير آلبومين سرم، زمان پروترومبين، INR، كراتينين، كلسترول تام، تري گليسيريد، LDL-C، HDL-C و بيلي روبين تام سرم تعيين گرديد. تمام بيماران داراي ارزيابي سونوگرافيك كبد و مجاري صفراوي بودند. تشخيص سيروز و هپاتيت مزمن در اكثر بيماران با بيوپسي كبد داده شد. معيارهاي CHILD و MELD در بيماران به عنوان تخمين آسيب كاركرد كبدي محاسبه گرديد. در پايان سطح ليپيدهاي خون بين بيماران و افراد شاهد و در گروه بيماران بين بيماران با وخامت كاركرد كبدي متفاوت مقايسه گرديد.
يافته ها: سطح تمام ليپيدهاي خون در بيماران با اختلال كبدي بطور معني داري كمتر از افراد سالم بود. سطح كلسترول تام، LDL-C، HDL-C در بيماران با درجات بالاي CHILD كمتر از درجات پايين آن بود و با افزايش معيار MELDكاهش مي يافت. سطح تمام ليپيدهاي خون با ميزان آلبومين سرم ارتباط خطي مستقيم و با زمان پروترومبين ارتباط خطي معكوس داشت.
نتيجه گيري: سطح ليپيدهاي خون با عملكرد سلول هاي كبدي ارتباط دارد و از آن ها مي توان براي برآوردي سريع و ارزان از ميزان آسيب كبد در بيماران مبتلا به سيروز و هپاتيت مزمن استفاده كرد.

The effects of liver dysfunction on serum Lipoprotein levels in patients with Cirrhosis and chronic Hepatitis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال