شاخص هاي تن سنجي و پيش بيني كننده بروز ديابت نوع 2 در بالغين: مطالعه قند و ليپيد تهران

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف اين مطالعه تعيين بهترين شاخص تن سنجي پيش بيني كننده بروز ديابت نوع 2 در دو گروه سني كمتر و بيشتر از 60 سال در جمعيت ايراني مي باشد.
روش ها: مطالعه حاضر يك مطالعه آينده نگر است كه در آن 4479 مرد و زن غيرديابتي بالاي 20 سال شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران داراي اطلاعات كامل مربوط به فشارخون، قند خون بطور ناشتا و دو ساعت بعد از تزريق 75 گرم گلوكز، ليپيدهاي ناشتاي سرم، شاخص هاي تن سنجي از جمله نمايه توده بدني (BMI)، اندازه دور كمر (WC) و نسبت دور كمر به دور باسن (WHR) و در نهايت اطلاعات دموگرافيك در متوسط دوره 6/3 سال پيگيري شدند. در پايان اين دوره قند خون ناشتا و دو ساعته افراد اندازه گيري گرديد. فراسنج هاي بيوشيميايي در نمونه خون ناشتا اندازه گيري شدند. رگرسيون لجستيك با روش مرحله اي براي تخمين ميزان خطر نسبي بروز ديابت در ارتباط با هر يك از شاخص هاي تن سنجي در 3 الگو يا طرح صورت گرفت.
يافته ها: در طي 6/3 سال پيگيري، 166 فرد ديابتي (7/3%) تشخيص داده شدند؛ بطوري كه ميزان بروز ديابت يك درصد در هر سال تخمين زده شد (مردان، 7/3% و زنان 7/3%، 95/0=P). افرادي كه در طي پيگيري ديابتي شدند، BMI، WC و WHR بيشتري به كساني كه غيرديابتي باقي ماندند داشتند. در افراد زير 60 سال، WC چاق شاخص پيش بيني كننده بروز ديابت فقط در الگوهاي 1 و 2 بود در حالي كه دو شاخص WHR چاق و BMI چاق در هر 3 الگوي اين گروه سني بروز ديابت را پيش بيني كردند. بطوريكه نسبت شانس ارايه شده و فاصله اطمينان آن در اين 3 الگو به ترتيب براي BMI چاق
(5/9-9/2)3/5، (3/6- 8/1)4/3 و (1/5-1/1)4/2 و براي WHR چاق (8/5-1/2)5/3، (8/5-4/1)4/3 و (9/4- 3/1)6/2 بوده است. در افراد داراي سن ≥60 سال نمايه توده بدني چاق در الگوهاي 1 و 2 و WHR بالا فقط در الگوي 1، بروز ديابت را پيش بيني كردند ولي در اين گروه سني WC چاق پيش بيني كننده بروز ديابت در هر 3 الگو با نسبتهاي شانس و فاصله اطمينان (1/4- 3/2) 6/4، (9/8-3/2)5/4 و(7/7- 8/1)8/3 بود.
نتيجه گيري: چاقي عمومي ( BMI≥30kg/m2 ) و WHR چاق، دو شاخص پيش بيني كننده بروز ديابت نوع 2 در جمعيت ايراني زير 60 سال شناخته شدند، در حالي كه در ايراني هاي بالاي 60 سال، WC چاق به عنوان تنها شاخص پيش بيني كننده بروز ديابت يافت گرديد. بنابراين هنگام بكارگيري شاخص هاي تن سنجي در پيش بيني ديابت نوع 2، سن را هم بايد مدنظر داشت.

Anthropometric parameters as helpful factors for prediction of type 2 diabetes onset: Tehran Lipid and Glucose Study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال