بررسي اثر ديابت نوع 2 بر تراكم استخوان زنان يائسه

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: از آنجا كه پوكي استخوان يكي از عوارض مهم دوران يائسگي است، شناخت عوامل خطر آن داراي اهميت ويژه اي است. ارتباط ديابت نوع 1 با پوكي استخوان در مطالعات زيادي مسجل شده است. ولي اطلاعات در مورد تراكم استخوان در ديابت نوع 2 متفاوت و يا متناقض است. مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه ديابت نوع 2 و ميزان كنترل قند خون با تراكم استخوان در زنان يائسه در شهر زنجان و در سال 1382 انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه مورد شاهدي، 40 زن يائسه ديابتي به همراه 40 زن يائسه غير ديابتي كه از نظر سن، طول مدت يائسگي و نمايه توده بدني با گروه اول همگون شده بودند، مورد سنجش تراكم استخوان با روش DXA قرار گرفتند. هيچ كدام از افراد مورد مطالعه، داراي عوامل خطر اضافي به جز يائسگي براي پوكي استخوان نبودند. ميزان كلسيم، فسفر و آلكالين فسفاتاز سرم در تمام افراد اندازه گيري شد و افراد با اختلال در اين نشان گرها حذف شدند. سطح استراديول سرم نيز در تمام افراد اندازه گيري شد و اطلاعات به دست آمده به وسيله روش هاي آماري t-test، كاي اسكوار و آناليز واريانس و محاسبه correlation و رگرسيون چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: فراواني استئوپني و استئوپروز در نواحي سه گانه مهره هاي كمري، فمور و ساعد در گروه افراد ديابتي با افراد غيرديابتي تفاوت معني داري نداشت. ميانگين تراكم استخوان در ناحيه گردن ران در افراد ديابتي حتي بيشتر از افراد سالم بود (013/0=P). طول مدت يائسگي در هر دو گروه با تراكم استخوان ارتباط معني دار و معكوسي داشت (01/0>P). ارتباطي بين سطح استراديول سرم و تراكم استخوان در هردو گروه يافت نشد. در افراد ديابتي ارتباط معكوس و معني داري بين سطوح A1C Hb با تراكم استخوان در مهره هاي كمري وجود داشت (01/0=P).
نتيجه گيري: پوكي استخوان را نمي توان يك عارضه ديابت نوع 2 محسوب كرد. لذا انجام اقدامات تشخيصي و درماني براي پوكي استخوان در بيماران ديابتي نوع 2 مي بايستي مورد به مورد و براساس وجود ساير عوامل خطر پوكي استخوان باشد.

The effects of type II diabetes on bone density in menopause women
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال