مطالعه تغييرات بيان ژن لپتين در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: لپتين، يك هورمون پپتيدي است كه محصول ژن ob مي باشد. نقش اين هورمون ليپواستاتيك، كنترل و تنظيم وزن بدن از طريق كاهش اشتها يا افزايش صرف انرژي در انسان و جوندگان است. در اين مطالعه تغييرات بيان ژن لپتين در بافت هاي مختلف موش هاي صحرايي ديابتي القاء شده توسط استرپتوزوتوسين بررسي شدند.
روش ها: تعداد 40 موش صحرايي نر از نژاد اسپراگ دالي انتخاب شدند. 20 رت پس از تزريق داخل صفاقي 60mg/kg استرپتوزوتوسين ديابتي شدند. ميزان قند خون به روش آنزيمي گلوكز اكسيداز، لپتين به روش ايمنواسي و انسولين به روش اليزا اندازه گيري شدند. بعد از يك هفته، از هر دو گروه بافت چربي اپيديديم، كبد و طحال برداشت گرديد. براي بررسي تغييرات بيان ژن لپتين، RNA بافتي استخراج گرديده و cDNA لپتين با تكنيك RT-PCR به عنوان ژن مورد مطالعه به همراه cDNA بتا اكتين، به عنوان كنترل داخلي به دست آمد و متعاقباً PCR انجام گرديد. محصول عمل RT-PCR بر روي ژل آگارز 2 درصد الكترفورز گرديد.
يافته ها: ميانگين غلظت سرمي لپتين در قبل از ايجاد ديابت 45/0±23/5 نانوگرم در ميلي ليتر محاسبه شد. اين مقدار پس از ديابتي كردن رت ها با استرپتوزوتوسين به مقدار 25/0±79/0 نانوگرم در ميلي ليتر رسيد كه اين كاهش كاملاً معني دار بود (05/0>P). بين ميانگين غلظت لپتين با انسولين در رت هاي ديابتي، همبستگي مستقيم و معني داري مشاهده شد (P<0.05 , r=0.37). در صورتي كه اين همبستگي در قبل از تيمار با استرپتوزوتوسين معكوس و معني دار بود (P<0.05 , r=-0.28). مطالعه بيان ژن لپتين با روش RT-PCR در بافت هاي چربي اپيديديم،كبد و طحال، نشان داد كه شدت باند لپتين با وزن ملكولي 453bp در رت هاي ديابتي نسبت به رت هاي سالم كاهش يافته بود. ولي شدت باند بتا اكتين به عنوان كنترل داخلي با وزن ملكولي 403bp در هر دو گروه ثابت باقي مانده بود. به علاوه كاهش بيان ژن لپتين در بافت چربي اپيديديم نسبت به دو بافت كبد و طحال كاملاً چشمگير بود.
نتيجه گيري: از اين يافته مي توان استنباط كرد كه بيان ژن لپتين تحت كنترل سازوكار است كه مي تواند وابسته به انسولين باشد و شايد با تعديل تنظيم بيان ژن لپتين در بيماران ديابتي بتوان از آن در مواردي كاربردي باليني استفاده كرد.

Study of Leptin gene expression changes in Streptozotocin-induced diabetic rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال