بررسي اثر عصاره هيدروالكلي شويد Anethum graveolens L در كاهش گلوكز و چربي ها در رت هاي ديابتي شده

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: ديابت نوع 1 يا ديابت وابسته به انسولين، يك بيماري خود ايمني است. عوامل مختلف ژنتيكي، استرس هاي محيطي، عفونت ويروسي و رژيم غذايي مي توانند آن را به وجود آورند كه با تخريب سلول هاي بتاي توليد كننده انسولين در پانكراس همراه است. تحقيقات زيادي در زمينه درمان ديابت با استفاده از گياهان دارويي انجام شده است. اثرات حفاظتي عصاره گياهاني از جمله: زيره سبز، شنبليله، مريم گلي، موسير و غيره در رت هاي ديابتي تأييد شده است. شويد با نام علمي Anethum graveolens گياهي از خانواده umbelliferae است. اين گياه حاوي تركيبات فلاونوييدي مي باشد.
روش ها: در اين تحقيق اثر عصاره هيدروالكلي اين گياه بر ميزان قند خون، ليپيدها و ليپوپروتيين ها در رت هاي ديابتي شده مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور از 15 رت نر بالغ به وزن متوسط 250-200 گرم در سه گروه پنج تايي استفاده شد. تجويز مواد در همه گروه ها به صورت تزريق داخل صفاقي انجام گرفت. رت هاي گروه شاهد، براي يكسان نمودن شوك حاصل از تزريق هم حجم مواد تزريقي، سرم فيزيولوژي دريافت نمودند. رت هاي گروه ديابت با تجويز آلوكسان منوهيدرات به ميزان 120mg/kgw ديابتي شدند. رت هاي گروه ديابتي تيمار شده، اضافه بر تيمار مشابه گروه دوم، عصاره هيدروالكلي شويد با دوز 300mg/kgw دريافت نمودند. 48 ساعت بعد از آخرين تزريق، از قلب حيوان خون گيري به عمل آمد و فاكتورهاي سرمي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج به دست آمده كاهش معني دار ميزان گلوكز، كلسترول تام، تري گليسيريد، LDL و VLDL را در رت هاي تيمار شده نسبت به گروه ديابتي نشان داد. با تجويز عصاره شويد، ميزان HDL به طور معني داري افزايش يافت.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد استفاده از عصاره هيدروالكلي گياه شويد مي تواند در پايين آوردن قند خون مؤثر باشد.
تركيبات آنتي اكسيدان موجود در شويد بر جذب گلوكز مؤثر است و همچنين مي تواند در ترميم و بازسازي سلول هاي بتاي آسيب ديده نقش داشته باشند.

Effects of Hydroalcoholic extract of Anethum Graveolens (Dill) on plasma Glucose and lipid levels in diabetes induced rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال