بررسي اثر گلوكزآمين بر فعاليت آنزيم هاي گلوكوكيناز و هگزوكيناز پانكراس و ارتباط آن با ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس موش هاي صحرايي سالم و ديابتي نوع 2

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آنزيم گلوكوكيناز به عنوان حسگر گلوكز در سلول هاي β جزاير لانگرهانس پانكراس (لوزالمعده) مطرح بوده و در هوموستاز گلوكز و ترشح انسولين تحريك شده با گلوكز (GSIS) نقشي كليدي را ايفا مي كند. در تحقيق حاضر، اثر غلظت هاي مختلف گلوكزآمين (مهار كننده گلوكوكيناز) بر روي فعاليت آنزيم هاي گلوكوكيناز و هگزوكيناز پانكراس و بر ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس جدا شده از پانكراس موش صحرايي، مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: جزاير لانگرهانس با تكنيك هضم كلاژناز از موش هاي صحرايي سالم و يك نوع مدل حيواني از ديابت نوع II (موسوم به nSTZ) جدا گرديد. فعاليت آنزيمي با اندازه گيري سرعت تشكيل گلوكز -6- فسفات به كمك تغييرات نشر فلوئورسانس تعيين گرديد. با تكنيك انكوباسيون استاتيك، ترشح انسولين از جزاير دستچين شده مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان انسولين با روش الايزا اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج ما نشان داد كه گلوكز آمين، فعاليت گوكوكيناز را در عصاره جزاير به صورت وابسته به دوز كاهش مي دهد، اما اثري بر فعاليت هگزوكيناز ندارد. همچنين نتايج حاصل از انكوباسيون گلوكزآمين در غلظت هاي مختلف با جزاير لانگرهانس نشان داد كه ترشح انسولين تحريك شده با گلوكز مهار مي گردد، اما اين ماده بر ترشح انسولين پايه هيچ گونه اثر مهاري اعمال نمي كند. در موش هاي ديابتي فعاليت گلوكوكيناز كاهش يافته بود در حالي كه در اين حيوانات، ترشح انسولين پايه و نيز فعاليت هگزوكيناز بيشتر از موش هاي سالم بود.
نتيجه گيري: براساس نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان برآورد نمود كه كاهش فعاليت آنزيمي گلوكوكيناز جزاير پانكراس، احياناً مي تواند در كاهش ترشح انسولين تحريك شده با گلوكز دخالت داشته باشد. افزايش ترشح انسولين پايه در موش هاي ديابتي مي تواند ناشي از افزايش فعاليت هگزوكيناز پانكراس باشد.

Effects of Glucosamine on pancreatic Glucokinase and Hexokinase activities and their relationship to Insulin secretion from isolated islets of normal and type 2 diabetic rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
قیمت : 20,000 ريال