بررسي فراواني ديابت در مادران باردار مبتلا به پيلونفريت بخش زنان بيمارستان امام خميني اهواز طي سال هاي 82-1370

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

دوره 7 - شماره 28

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: باتوجه به عوارضي مانند شوك سپتيك، آنمي، كم‌وزني هنگام تولد كه پيلونفريت براي مادر و جنين به همراه دارد شناخت عوامل خطرزاي آن مي‌تواند در درمان به موقع و مؤثر پيلونفريت كمك كننده باشد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني ديابت در مادران باردار مبتلا به پيلونفريت و مقايسة آن با فراواني ديابت در مادران بارداري است كه پيلونفريت ندارند.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه كه به صورت گذشته‌نگر انجام شده است، 300 پرونده از پرونده‌هاي مادران بارداري كه براساس كدهاي ICD 10 –CM، باتشخيص نهايي پيلونفريت در بخش زنان بيمارستان امام خميني اهواز تحت درمان قرار گرفته‌اند (گروه بيمار) و310 پرونده از پرونده‌هاي مادران بارداري كه براساس اين كدگذاري، كد پيلونفريت نداشتند (گروه شاهد) به طور تصادفي انتخاب و بررسي شده است. اطلاعات لازم از پرونده‌ها استخراج شد و با استفاده از آزمون مربع كاي و پيرسون و با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS تحت تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته‌ها: از 300 مورد گروه بيمار، 50 مورد و از 310 مورد گروه شاهد 60 مورد به علت سابقة عفونت ادراري از مطالعه خارج شدند. 8/10% ازخانم‌هاي باردار مبتلا به پيلونفريت و2/7% از مادران باردار گروه شاهد ديابت داشتند (14/0 =p).شيوع ديابت بارداري در گروه مبتلا به پيلونفريت 6/5% و در گروه شاهد 2/5% (86/0=p) و شيوع ديابت آشكار در گروه مبتلا به پيلونفريت و گروه شاهد به ترتيب 2/5% و 2% (04/0=p) به‌دست آمد.
نتيجه‌گيري: براساس اين مطالعه، اگرچه شيوع ديابت بارداري در مادران باردار مبتلا به پيلونفريت در مقايسه با مادران باردار گروه شاهد تفاوت آماري معني‌داري نداشت، شيوع ديابت آشكار بين دو گروه بيمار و شاهد تفاوت معني‌دار نشان داد.

The frequency of diabetes in pregnant women with pyelonephritis in Imam Khomeini Hospital of Ahwaz, 1370-82
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Concidering complications of pyelonephritis in the mother and fetus such as septic shock, anemia, low birth weight, etc., recognition of these risk factors may be helpful in early and effective treatment.The purpose of this study is to determine frequency of diabetes in pregnant women with pyelonephritis and compare it with diabetes prevalence in pregnant women without pyelonephritis.
Materials and Methods: This survey was conducted as a cross-sectional study on 250 pregnant women whose final diagnosis based on ICD 10–CM codes was pyelonephritis and 250 pregnant women whose diagnosis was not pyelonephritis, in the Emam Khomeini hospital of Ahwaz and these findings was analyzed statistically.
Results: In 250 pregnant women with pyelonephritis, 27 cases and in 250 pregnant women without pyelonephritis, 18 cases had diabetes. Of these 27 cases (10.8%), 13 cases (5.6%) had Gestational Diabetes Mellitus (GDM) and 13 cases (5.2%) had overt diabetes. In the control group, 13 cases (5.2%) had GDM and 5 cases (2%) had overt diabetes (p=0.86), (p=0.04).
Conclusion: The prevalence of Gestational diabetes in pregnant women with pyelonephritis compared to the frequency of Gestational diabetes in pregnant women without pyelonephritis had no significant difference (p= 0.86) but, the prevalence of overt diabetes in case and control groups showed significant difference (p=0.04).

قیمت : 20,000 ريال