تغييرات چشمي در آلوپسي آره آتا

فصلنامه بيماري هاي پوست

دوره 7 - شماره 25

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آلوپسي آره آتا يك نوع ريزش موي منطقه اي است كه در قسمت هاي مودار بدن ايجاد مي شود. گزارشات متعددي مبتني بر تغييراتي در عدسي و شبكيه چشم در اين بيماري وجود دارد. هدف: بررسي تغييرات چشمي از جمله تغييرات عدسي و شبكيه در بيماران مبتلا به آلوپسي آره آتا. روش اجرا: هفتاد و سه بيمار مبتلا به آلوپسي آره آتا شامل 34 مرد و 39 زن كه آلوپسي آن ها در 69.9% بصورت لكه اي و در 11% توتاليس و در 19.2% يونيورساليس بود، تحت معاينه چشم با اسليت لامپ، فوندسكوپي و افتالموسكوپي غيرمستقيم بعد از ايجاد ميدرياز كامل قرار گرفتند. يافته ها: در اين بررسي هيچگونه تغييراتي در عدسي و يا شبكيه اين بيماران مشاهده نگرديد. نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه تغييرات عدسي و شبكيه در بيماران مبتلا به آلوپسي آره آتا شايع نمي باشد.

Eye involvement in Alopecia Areata
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Alopecia areata is a patchy hair loss that may occur in any hair bearing area on the body. There are many reports of ocular abnormalities such as lens and retinal changes in alopecia areata. Objective: To evaluate ocular alterations in alopecia areata with regard to the lens and retina. Patients & Methods: Seventy three patients with alopecia areata including 34 males and 39 females, 69.6% partialis, 11% totalis and 19.2% universalis, were examined with slit lamp, fundoscopy and indirect ophthalmoscopy after full dilatation of pupils. Results: There was not any changes in patients’ lens and retina in this study. Conclusion: This study showed that lens and retinal changes are uncommon in alopecia areata.

قیمت : 20,000 ريال