تجارب بيماران تحت همودياليز و كاركنان درماني پيرامون مراقبت‌هاي پرستاري: تحليل محتوا

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: با توجه به افزايش تعداد بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه و جايگزيني عملكرد كليه با همودياليز و نقش مركزي پرستاران در انجام مراقبت همودياليز، هدف اين مطالعه تبيين ديدگاه بيماران و كاركنان درماني پيرامون مراقبت‌هاي پرستاري در بخش همودياليز بود.
روش: اين مطالعه با رويكرد كيفي و روش تحليل محتواي قراردادي در سال 1393 انجام شد. 20 مشاركت كننده به صورت نمونه‌گيري مبتني بر هدف و با حداكثر تنوع انتخاب شده و با سئوالات باز مورد مصاحبه نيمه ساختار يافته قرار گرفتند. مكان مطالعه بخش همودياليز بيمارستان كوثر سمنان بود. داده‌ها با استفاده از رويكرد تحليل محتواي قراردادي تجزيه تحليل شد.
يافته‌ها: از تجزيه و تحليل يافته‌ها، مضامين اصلي "مراقبت‌هاي تسكيني" و "مراقبت مبتني بر مديريت فردي" استخراج گرديد، كه مراقبت‌هاي تسكيني از چهار طبقه «عوامل تنش‌زاي دياليز»، «برنامه درماني»، «تعامل با سايرين» و «آماده سازي» و مراقبت مبتني بر مديريت فردي از طبقه «وابستگي/استقلال» انتزاع شد.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه مراقبت‌هاي پرستاري در بيماران تحت همودياليز شامل مراقبت‌هاي پرستاري تسكيني و مراقبت مبتني بر مديريت فردي بود. پرستاران در ارائه اين مراقبت‌ها به منظور ارتقاء كيفيت زندگي بيماران همودياليزي نقش مهمي برعهده دارند.

Experiences of the Hemodialysis Patients and Medical Staff Personnel about Regarding of Nursing Care: A Content Analysis
Article Type: Original Article
Abstract:
Introduction: Due to the increasing number of patients with chronic renal failure and renal function replacement with hemodialysis and the central role of nurses in dialysis care, the purpose of this study was to explore the experiences of the hemodialysis patients and medical staff personnel regardingabout of nursing care.
Method: This study was conducted with through qualitative approach and conventional content analysis method in 2014. Twenty participants selected by through purposive sampling and with maximum variation, 20 participants were selected. Which Data were collected through semi-structured interviews withby open questions. This the study environment was done inthe hemodialysis ward of Semnan' Kowsar Hospital in Semnan, Iran. Data were analyzed by using of conventional content analysis approach.
Results: The main themes of "palliative care" and "care based on self-management" were extracted from through the data analysis. of the findings, which The theme of palliative care was abstracted from four 4 categories of: "dialysis' stressful factors in dialysis", "therapeutic plan", "interaction with others," and "preparation," and care based on self-management from the category of "dependence / independence".
Conclusion: Findings of this study showed that nursing care in hemodialysis patient includeding of palliative nursing care and care based on self-management. Nurses play an important role in provides the provision of these cares to enhance the quality of life (QOL) for of hemodialysis patients.
قیمت : 20,000 ريال