مقايسه تاثير تزريق بلئومايسين با نرمال سالين در درمان زگيل هاي معمولي مقاوم به درمان در كف و پشت دست

فصلنامه بيماري هاي پوست

دوره 7 - شماره 25

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: زگيل يكي از بيماري هاي شايع پوستي مي باشد، به طوري كه 8% مراجعين به متخصصين پوست را افراد مبتلا به زگيل تشكيل مي دهند. هدف: مقايسه تاثير تزريق داخل ضايعه بلئومايسين با نرمال سالين، در درمان زگيل هاي معمولي مقاوم به درمان در كف و پشت دست. روش اجرا: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور بر روي 34 بيمار انجام گرفت. شرط ورود به مطالعه وجود زگيل معمولي مقاوم به درمان در نواحي كف و پشت دست بود. بيماران بصورت اتفاقي به دو گروه درمان با بلئومايسين (18 نفر) و درمان با نرمال سالين (16 نفر) تقسيم و سه هفته بعد از درمان معاينه شدند و در صورت عدم بهبودي، درمان مجدد با روش درماني قبل تكرار شد. در صورت تكرار درمان، بيماران سه هفته بعد مجددا معاينه شده و در نهايت پاسخ به درمان و نيز عوارض احتمالي آن تعيين و ثبت گرديد. يافته ها: ميزان بهبودي در گروه بلئومايسين 88.9% و در گروه نرمال سالين 56.3% بود (P<0.05، آزمون Fisher's exact). نتيجه گيري: استفاده از بلئومايسين تزريقي در داخل زگيل، يك روش موثر و كم خطر در درمان زگيل هاي مقاوم به درمان در پشت و كف دست مي باشد.

A comparative study on the efficacy of intralesional injections of Bleomycin and Normal Saline in treatment of recalcitrant common warts on palm and dorsum of hand
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Wart is a common skin disease, and 8% of patients referred to dermatologists suffer from warts. Objective: To compare the efficacy of intralesional injections of bleomycin with normal saline in treatment of common resistant warts on palms and dorsum of hands. Patients & Methods: This study was a double blind, randomized, controlled clinical trial on 34 patients with common warts on palms and dorsum of their hands. These patients were randomly divided into two groups: 18 patients were treated with intralesional injections of bleomycin and 16 patients were treated with intralesional injections of normal saline. After 3 weeks of treatment, patients were evaluated and in case of unresponsiveness the second injection with the same medication was attempted. This group was visited again 3 weeks later and finally response to treatment ad possible complications were evaluated. Results: In bleomycin group 88.9% and in normal saline group 56.3% remitted (Fisher’s exact test, P<0.05). Conclusion: Intralesional bleomycin is an effective and low risk treatment of common resistant warts on palms and dorsum of hands.

قیمت : 20,000 ريال