بررسي مقايسه اي شاخص هاي CBC بتا تالاسمي مينور و كم خوني فقر آهن

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 2 - شماره Suppl

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: افتراق دو كم خوني هيپوكروميك ميكروسيتيك شايع، يعني كم خوني فقر آهن و تالاسمي مينور نيازمند آزمايش‌ هاي تخصصي و پر هزينه است كه در مناطق كم جمعيت در دسترس نمي‌باشند. چند شاخص مشتق از پارامترهاي اصلي شمارش سلول براي غربال بيماران كم خون معرفي شده‌اند و در اين‌جا مقايسه مي‌شوند.
مواد وروش ‌ها: مطالعه انجام شده از نوع مقطعي بود. چهار شاخص England، Mentzer، Shine و MDHL براي 110 بيمار تالاسمي مينور اثبات شده و 61 بيمار با فقر آهن محاسبه شد. با استفاده از تحليل منحني‌ هاي ROC بهترين سطوح آستانه هر شاخص براي دست ‌يابي به بالاترين حساسيت ممكن در شناسايي بيماران تالاسميك انتخاب شد و حساسيت ‌ها و ويژگي ‌ها محاسبه و مقايسه شد.
يافته ‌ها: شاخص Mentzer با حساسيت 9 /90% و ويژگي 3 /80% بهترين شاخص در شناسايي بيماران تالاسميك محسوب مي‌شود.
نتيجه گيري: به نظر مي‌رسد كه مي‌توان به طور گسترده از شاخص Mentzer با هزينه كم براي غربالگري بيماران با كم خوني هيپوكروميك ميكروسيتيك استفاده كرد و آزمايش ‌هاي ژنتيك، الكتروفورز هموگلوبين و اندازه‌ گيري سطوح آهن سرم، فريتين و TIBC را تنها در مراكز ارجاعي و براي بيماران غربال شده و مشكوك درخواست نمود و هزينه ‌هاي بهداشت عمومي را كاست.

Comparison of cell counter indices in differentiation of Beta Thalassemia minor from Iron deficiency anemia
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Distinguishing two common hypochromic microcytic anemias (i.e. iron deficiency anemia and minor thalassemia) needs expensive laboratory tests not readily available everywhere. A number of indices derived from original cell counter parameters were tried to screen patients; these indices are compared in this study.
Materials and Methods: Four indices of England, Mentzer, Shine and MDHL were calculated for 110 cases of known thalassemia minors and 61 iron deficients. The best cut-off point for each index was selected by receiver operator characteristic (ROC) analysis reaching the highest sensitivity to separate thalassemics from iron deficients. Sensitivity and specificity of indices were compared.
Results: Mentzer’s index(sensitivity:90.9, specificity:80.3) had the best results.
Conclusions: It seems Mentzer’s index can be used widely to screen hypochromic microcytic anemic patients.Tests like hemoglobin electrophoresis, genetic studies, serum iron, TIBC and ferritin measurement should be reserved for selected patients in refferal centers. In this way we reduce public health costs significantly.