ميزان معافيت و شيوع عفونت هاي منتقله از راه خون در اهدا كنندگان خون تهران، سال 1382

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 2 - شماره Suppl

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: سازمان ‌هاي انتقال خون باهدف تامين سلامت خون، از بين داوطلبين اهداي خون دست به انتخاب مي‌زنند و داوطلبين پذيرفته‌ شده را نيز تحت بررسي‌ هاي غربالگري از نظر بيمار‌ي ‌هاي منتقله از راه خون قرار مي‌ دهند. اين مطالعه با دو هدف بررسي الگوي معافيت از اهداي خون و شيوع بيماري ‌هاي منتقله از راه خون و همچنين متغيرهاي مرتبط با آن در مراكز انتقال خون تهران در 8 ماه از سال 1382 انجام گرفت.
مواد وروش ‌ها: مطالعه به صورت مشاهده‌ اي و مقطعي انجام گرفت. در ايـن مطالـعه، تعداد 34823 نفر از داوطلبين اهداي خون به صورت تصادفي ساده از بين كـل مـراجعين بـه مراكـز انتقال خون استان تهران در فاصله زماني 1 /3 /1382 لغايت 30/10/ 82 انتخاب شدند. در 26645 داوطلب پذيرفته شده، شيوع HBV، HCV و HIV مورد بررسي قرار گرفت. ارتباط معافيت از اهداي خون با شيوع بيماري‌ هاي منتقله از راه خون، متغيرهاي دموگرافيك (سن، جنس، شغل، سطح تحصيلات) و عوامل مرتبط با اهداي خون (اهداي مستمر) تعيين گرديد.
يافته‌ ها: از كل داوطلبين اهداي خون، تعداد 7849 نفر (5/ 22%) معاف گرديدند. احتمال خطر انتقال بيماري ‌هاي منتقله از راه خون در 36 /43%، بيماري/مواجهه در 02 /34% و مصرف داروها در 91 /13% علت معافيت از اهداي خون بود. 42/15% افراد نيز به علل ديگر از اهداي خون معاف شدند. سن كمتر از 40 سال، جنس زن، مجرد بودن، سطح تحصيلات زير ديپلم، اهداي غير مستمر خون، عدم علاقه به اهداي مستمر خون، انگيزه غير از كمك به هم‌نوع و برخي مشاغل (تاجر، هنرمند، سرباز و دانش ‌آموز) با معافيت از اهداي خون همراه بود (0=p). ميزان شيوع آلودگي ‌هاي هپاتيت B، C و HIV در دوره زماني مطالعه به ترتيب 6 /0%، 2/ 0% و 003 /0% به‌ دست آمد. سن بالاتر از 40 سال (P=0)، ميزان شيوع آلودگي ‌هاي هپاتيت B، C و HIV در دوره زماني مطالعه به ترتيب 6/ 0%، 2 /0% و 003/ 0% به دست آمد. سن بالاتر از 40 سال (P=0) ، تحصيلات كمتر از ديپلم (P=0.002)، تاهل (P=0.001) و اهداي غير مستمر خون (P=0.000) با شيوع بيشتر هپاتيت B همراه بود، حال آن‌ كه شيوع هپاتيت B در دو جنس يكسان بود. شيوع هپاتيت C و HIV با هيچ يك از عوامل ذكر شده فوق ارتباط معني‌ داري نداشت(P>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به اين مطالعه، در تهران، جذب داوطلبين اهداي خون مرد، متاهل، افراد داراي سطح تحصيلات بالاتر، اهدا كنندگان مستمر و برخي مشاغل به افزايش توليدات سازمان منجر خواهد شد. همچنين افزايش جذب زنان، افراد داراي سن كمتر از 40 سال، افراد داراي تحصيلات بيشتر و اهدا كنندگان مستمر به افزايش سلامتي و ايمني محصولات توليد شده سازمان انتقال خون منجر خواهد شد. انجام مطالعه‌ هاي مشابه در سازمان ‌هاي انتقال خون در تمامي استان‌ هاي كشور توصيه مي‌شود.

كلمات كليدي: اهداي خون ، معافيت ، HIV ، HCV ، HBV
Donor deferral and blood-borne infections in blood donors of Tehran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: Blood transfusion Organizations screen blood donors by interview, and serological tests for blood safety. This study was conducted to describe the of donor deferral and the blood borne infections and related variables in Tehran Blood Transfusion Center (TBTC), during 8 month period of 2003.
Materials and Methods: In this cross sectional study, 34823 volunteers of blood donation were selected randomly from all clients of Tehran Blood Transfusion Center, over a period of 8 months, (from June 2003 to January 2004).The prevalence of HBV, HCV and HIV were studied in 26645 accepted blood donors. Correlation of donor deferral and blood borne infections with demographic (gender, ages, marital status, job, educational level) and donation related variables (continuous donation) was studied.
Results: Deferral rate was 22.5% in the study period. Risk of blood born disease, disease/ exposure, medications, and other causes were the cause of blood deferral in 43.36%, 34.02%, 13.91% and 15.42%. The age less than 40, female gender, single, less educational level, non continous donation and some jobs were correlated with lower deferral rate.The prevalence rates of HBV, HCV and HIV were 0.6%, 0.2%, and 0.003%, respectively. Higher prevalence of HBV was significantly correlated with the age of over 40 year old (p=0.000), lower educational levels (p=0.002), to be married (p=0.001). HCV was not significantly correlated with any of these factors (p>0.05).
Conclusions: This study highlights that the attraction of males, those with age less than 40, singles, those with higher educational level, and continuous donors in Tehran will bring the increase in blood products, and attraction of those with age less than 40, those with higher educational levels, continuous donors will provide the safer blood products. Such studies are recommended for the blood transfusion organization in all provinces of Iran.