مقايسه اثر تيمولول 0.5% و تروساپت 2% بر روي تغيير ضخامت قرنيه در بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه

مجله انجمن چشم پزشكي ايران

دوره 18 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: مقايسه اثر دورزولاميد (تروساپت) 2% و تيمولول 0.5% بر روي تغيير ضخامت قرنيه در بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه.
مواد و روشها: اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني بر روي 70 چشم از 41 بيمار مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه كه كانديد درمان دارويي و فاقد معيارهاي خروج از مطالعه بودند، انجام شد.
بيماران به صورت اتفاقي به دو گروه دريافت كننده تيمولول يا تروساپت تقسيم شده و ضخامت قسمت مركزي قرنيه با استفاده از پاكيمتري اولتراسونيك قبل از دريافت دارو و سپس 1 هفته بعد، 4 هفته بعد و 3 ماه بعد اندازه گيري گرديد.
يافته ها: افزايش ضخامت قرنيه در گروه دريافت كننده تيمولول پس از يك هفته 4.18±0.5 ميكرومتر و پس از 4 هفته 4.53±5.78 ميكرومتر و پس از 3 ماه 2.24±4.62 ميكرومتر بود. در گروه دريافت كننده تروساپت اين مقادير به ترتيب 3.33±6.41 و 3.89±5.74 و 2.06±5.89 ميكرومتر بوده و تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از نظر تغيير ضخامت قرنيه در مدت پيگيري ديده نشد (P>0.6).
نتيجه گيري: ميزان تغيير ضخامت قسمت مركزي قرنيه اندازه گيري شده به وسيله پاكيمتري اولتراسونيك در افرادي كه از قبل مشكل قرنيه اي نداشته اند و مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه مي باشند در اثر استفاده از دو داروي تيمولول و تروساپت، تفاوت معني داري ندارد.

The effect of Timolol 0.5% and Trusopt 2% eye drops on central corneal thickness in patients with primary open angle Glaucoma
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To compare the effect of Timolol 0.5% and Trusopt 2% eye drops on corneal thickness in patients with primary open angle glaucoma.
Materials &Methods: This randomized clinical trial (RCT) was conducted on 70 eyes of 41 patients with primary open angle glaucoma in which 34 eyes received Timolol and 36 eyes received Trusopt. Corneal thickness was measured using ultrasonic pachymetry before treatment and 1 week, 4 weeks and 3 months after treatment. Patients with previous ophthalmic surgery or those using systemic and topical medications to control ocular pressure and patients having corneal problems were excluded.
Results: In the timolol group, mean patient age (±SD) was 62.41±7.2 years and 58.8%, the mean corneal thickness (±SD) prior to treatment was 524.9±23.7 microns, were male. In the trusopt group mean patient age (±SD) was 61.22±5.8 years and 44.4%, the mean corneal thickness (±SD) prior to treatment was 538.5±30.1 microns, were male.
Conclusion: There is no significant difference in corneal thickness change in patients with primary open angle glaucoma after consumption of topical drops of timolol and trusopt.