نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

امروزه مسافرت هاي بين المللي به منظور گردشگري و تجارت به طور شايعي صورت مي گيرد و پزشكان با تعداد زيادي مسافر دچار سندرم هاي ناآشنا و بيماري هاي عفوني مواجه مي گردند. لذا آشنايي پزشكان با توصيه ها و دستورالعمل هاي جاري در مورد طب مسافرت و پيشگيري از عفونت ها امري ضروري است.تب، اسهال مسافرت، ضايعات جلدي، بيماي هاي دستگاه تنفسي و عصبي، از جمله بيماري هاي عفوني و غير عفوني در مسافران بازگشته از سفر به شمار مي آيند كه باعث مراجعه مسافران بيمار به پزشكان مي گردند. انجام مشاوره و ويزيت مسافران قبل از سفر به منظور ايمن سازي، توصيه به پيشگيري از اسهال مسافرت و بيماري هاي منتقله از راه خون و تماس جنسي و پيشگيري از ابتلا به مالاريا از جمله اقداماتي است كه مي تواند توسط پزشكان صورت گيرد. آشنايي با عوامل سبب ساز و اپيدميولوژي بيماي هاي ناشي از مسافرت و نيز دانستن وضعيت ايمني مسافران و مقصد آنان از بروز عوارض و مرگ و مير حاصل از ابتلا به بيماري هاي عفوني در مسافران جلوگيري مي كند.