بررسي عوارض دارويي ناشي از داروهاي ضد سل و عوامل موثر بر آن در بيماران سلي مجتمع بيمارستاني امام خميني

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

دوره 23 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

همزمان با درمان سل ريه و خارج ريه با داروهاي ضد سل عوارض ناخواسته از جمله هپاتيت، راش، سندرم فلو، نوروپاتي و... به ويژه با سه داروي ايزونيازيد، ريفامپيسين و پيرازيناميد اتفاق مي افتد. هپاتوتوكسيسيته عارضه مهمي است كه مي تواند منجر به نارسايي حاد كبد شده و گاه در صورت عدم انجام پيوند كبد منجر به مرگ بيمار شود.براي تعيين فراواني و عوامل مستعد كننده عوارض دارويي اين داروها در بيماراني كه با داروهاي ضد سل درمان مي شوند، يك مطالعه گذشته نگر مورد شاهدي را در بيمارستان امام خميني انجام داديم.360 بيمار را در اين مطالعه بررسي شدند كه 120 نفر در گروه بيماران مورد بوده و عوارض ناشي از داروهاي ضد سل را پيدا كرده بودند و 240 نفر در گروه شاهد قرار داشتند كه با داروهاي ضد سل هيچ گونه عارضه اي پيدا نكرده بودند.شايع ترين عارضه دارويي، هپاتيت 8/ 35% و بعد از آن به ترتيب افزايش آنزيم هاي كبدي (كمتر از 5 برابر بدون علايم باليني) 3/ 18 درصد، راش پوستي 6 /11 درصد، تهوع و استفراغ 3/ 8 درصد، آرترالژي 58 درصد سندرم فلو 5% بوده است.سن بالاتر از 65 سال (P=0.047)، بيماري مزمن كبدي (P=0.008)، نارسايي كليه (P=0.009)، فرم شديد بيماري سل (P<0.001) و HIV/ ايدز (P=0.039) عوامل مستعد كننده عوارض ناشي از داروهاي ضد سل در اين مطالعه بودند. با توجه به يافته هاي فوق، درمان با داروهاي ضد سل در افراد مسن، بيماران مزمن كبدي و كليوي، فرم هاي شديد بيماري سل و در بيماران با عفونت HIV/ ايدز بايد تحت مراقبت دقيق و پيگيري باشد.

An evaluation of the side effects of anti-Tuberculosis drugs in patients with Tuberculosis and factors affecting them in Imam Khomeini Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract: