اثر كورتيكواستروييدهاي داخل مفصلي در استئوآرتريت زانو با درد التهابي

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

دوره 23 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

استفاده از كورتيكو استروييدهاي داخل مفصلي در درمان استئوآرتريت به ويژه در مواردي كه با تجمع مايع در مفصل همراه باشد، توصيه شده است. براساس اطلاعات موجود اين روش درمان فقط اثرات كوتاه مدت دارد و فقط بر درد موثر است. به منظور بررسي دامنه اثر درماني استروييدهاي داخل مفصلي بر علايم التهابي استئوآرتريت زانو مطالعه اخير به صورت آينده نگر و بدون گروه شاهد انجام شده است.بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو براساس معيارهاي باليني و راديولوژيكي كالج روماتولوژي آمريكا كه با درد شديد و مداوم مفصلي همراه با تجمع مايع در مفصل مراجعه كرده بودند، وارد مطالعه شدند. پس از آسپيراسيون كامل مايع مفصلي، تريامسينولون داخل مفصل تجويز شد و بيماران از نظر درد (درد در استراحت و حركت) ظرفيت حركت مفصل، فعاليت فيزيكي قبل و پس از درمان با نرم افزار SPSS با انجام Wilcoxon matched airs signed rank test و آزمون كاي مك نمار مورد مقايسه قرارگرفتند. 71 بيمار (26 زن، 45 مرد) با ميانگين سني 60±10 سال مورد بررسي قرار گرفتند. 100% بيماران درد مداوم و تجمع مايع مفصلي و 95% درد شبانه مفصل داشتند. محدوديت در ظرفيت حركت مفصل در 75% بيماران و محدوديت فعاليت فيزيكي در 80% بيماران وجود داشت. 4 هفته پس از درمان، شدت درد مفصل (Lickert pain score) از 2.9.±0.9 به 0.96±1.2 (P<0.001) محدوديت ظرفيت حركتي مفصل (Lequesne’s functional score) از 6.4 ±1.9 به 2.2±1.9 (P<0/001) و محدوديت فعاليت فيزيكي(WOMAC functional score) از 10.2±2.6 به 3.3±2.6 (p<0.001) كاهش يافت. در پايان مطالعه، درد شبانه مفصل زانو به 2%، تجمع مايع مفصلي به 5%، محدوديت ظرفيت حركتي مفصل به 25% و محدوديت فعاليت فيزيكي به 45% كاهش يافت (P<0.001).در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو با علايم التهابي، تزريق داخل مفصلي كورتيكو استروييد سبب تسكين سريع درد و اختلال حركتي مي گردد.

The role of Corticosteroids in knee osteoarthritis with accompanying inflammatory pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract: