شناسايي گونه‌هاي مختلف اسينتوباكتر، تعيين الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيكي وMIC كارباپنم‌ها به روش E-Test

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 20 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: آسينتوباكترها باكتري‌هاي گرم منفي شايع در عفونت‌هاي بيمارستاني، خصوصاً در بيماران با ضعف سيستم ايمني هستند. اين باكتري‌ها عامل عفونت‌هاي مرتبط با سلامت به ويژه در بخش مراقبت‌هاي ويژهمي‌باشند. در سال‌هاي اخير افزايش در مقاومت به كارباپنم‌ها در ميان آسينتوباكترها گزارش شده است. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و MIC كارباپنم‌ها به روش E-Test در گونه‌هاي مختلف آسينتوباكتر جدا شده از نمونه‌هاي كلينيكي بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس است.روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي تعداد 81 ايزوله آسينتوباكتر جمع‌آوري شده از نمونه‌هاي مختلف كلينيكي به وسيله تست‌هاي بيوشيميايي و كيت Microgen GNA-ID System تا سطح گونه شناسايي شد. الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيكي گونه‌ها با استفاده از روش Kirby_Bauer بر روي محيط مولر هينتون و ميزان MIC آنتي‌بيوتيك ايمي‌پنم و مروپنم با روش E-Test مورد بررسي قرار گرفت.نتايج: از 81 گونه آسينتوباكتر مورد مطالعه، 79 مورد (5/97 درصد) آسينتوباكتر بوماني، يك مورد آسينتوباكتر لوفي و ديگري آسينتوباكتر همولايتيكوس بودند. با روش Kirby_Bauer بيشترين ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي آسينتوباكتر بوماني مربوط به سفترياكسون 73/98 درصد، سيپروفلوكساسين 20/96 درصد و ايمي‌پنم و مروپنم 28/82 درصد و بيشترين حساسيت نسبت به پلي ميكسين B و كليسيتين (5/97 درصد) و tigecycline(28/82 درصد) بود. تعيين حداقل غلظت مهاري به روش E-Test نشان داد 75/79 درصد از سويه‌هاي آسينتوباكتر بوماني به ايمي‌پنم و 48/78 درصد به مروپنم مقاوم بودند. آسينتوباكتر لوفي با μg⁄m MIC=0.047حساس به ايمي‌پنم و آسينتوباكتر همولايتيكوس با MIC32µg/m مقاوم به ايمي‌پنم بود.نتيجه‌گيري: در بيمارستان شهيد محمّدي بندرعباس، شايع‌ترين گونه آسينتوباكتر، بوماني است و ميزان مقاومت آنها به كارباپنم‌ها بالا است. سه آنتي بيوتيك پلي ميكسين B و tigecycline و كليستين آنتي بيوتيك‌هاي مؤثر در درمان عفونت‌هاي ناشي از اين باكتري هستند

 

 

 

Identification of different species of Acinetobacter Strains, and determination of their antibiotic resistance pattern and MIC of Carbapenems by E-Test
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: The Gram-negative emerged an important nosocomial pathogen, especially in intensive care units. These bacteria are cause of health infections, specifically in intensive care units (ICUs). Recent reports present an increase in acinetobacters resistance to carbapenems. This study set out to determine the antibiotic resistance pattern and minimum inhibitory concentration (MIC) of carbapenems in different species of acinetobacters isolated from clinical specimens of Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas.
Methods: This descriptive-cross sectional study investigated 81 acinetobacter isolates, collected from different clinical specimens, to the species level, using biochemical tests and Microgen GNA-ID System. The antibiotic resistance pattern of the species was screened by the Kirby-Bauer method performed on Mueller–Hinton agar. In addition, the MIC of imipenem and meropenem antibiotics was evaluated using E-test. Results: Among the investigated 81 acinetobacter species, 79 (97.5%), 1, and 1 species were of acinetobacter baumannii, acinetobacter lwoffii, and acinetobacter haemolyticus families, respectively. According to the Kirby-Bauer method, the maximum antibiotic resistance of acinetobacter baumannii was to ceftriaxone (98.73%), ciprofloxacin (96.20%), and imipenem (82.28%); in addition, the maximum sensitivity was to polymyxin B and colistin (97.5%), and tigecycline (82.28%). Determination of the minimum inhibitory concentration with R-test showed that 79.75% and 78.48% of acinetobacter baumannii strains were resistant to imipenem and meropenem, respectively. The acinetobacter lwoffii with MIC=0.074μg⁄m and 32≤MIC μg⁄m were resistant to imipenem and meropenem, respectively.
Conclusion: The most prevalent species of acinetobacters in Shahid Mohammadi Hospital, Bandar Abbas, was acinetobacter baumannii. Three types of antibiotics (polymyxin B, tigecycline, and colistin) shown effective in the treatment of infections induced by these bacteria.