بررسي اثر انسولين بر فعاليت الكتريكي مغز در رات

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 23 - شماره 79

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف. انسولين اثرات عميقي بر سيستم اعصاب مركزي دارد، تا جايي كه علت شناسي برخي از بيماريهاي نورودژنراتيو را در ارتباط با انسولين دانسته اند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي اثرات زود هنگام انسولين بر امواج مغز (الكتروانسفالوگرافي) رات كوتاه مدت و در حالت بيهوشي بود.
روش ها. در اين مطالعه از 30 موش نر ويستار كه به سه گروه 10 تايي تقسيم شده بودند استفاده شد. در اين سه گروه انسولين به صورت داخل صفاقي و با مقادير زير تزريق شد:
گروه اول با دوز (واحد به ازا كيلوگرم) %1 U/Kg، گروه دوم با دوز 1U/Kg و گروه سوم با دوز 2U/Kg. بعد از گذشت 15 دقيقه، تا انسولين جذب گردش خون عمومي گردد و اثرات خود را اعمال نمايد، دو مرحله 20 دقيقه اي EEG ثبت شد. براي ثبت EEG، از دو الكترود نقره اي (يكي بر سطح ناحيه فرونتال مغز و يكي بر سطح ناحيه پاريتال) كه از طريق يك فيزيوگراف به يك رايانه وصل بود استفاده شد. براي ثبت شناسايي و نمايش ظاهري امواج EEG و اطلاعات عددي و همچنين تفكيك امواج آلفا، بتا، تتا و دلتا از رايانه بهره گرفته شد.
نتايج. در اين مطالعه انسولين با مقدار %1U/Kg فراواني امواج دلتا را افزايش و فراواني امواج آلفا، بتا و تتا را كاهش داد، در مقدار1U/Kg فراواني امواج دلتا را كاهش و فراواني امواج آلفا، بتا و تتا را افزايش داد، در دوز2U/Kg در فاصله زماني 15 الي 35 دقيقه بعد از تجويز كاهش قابل ملاحظه امواج آلفا (7 الي 14 هرتزي) و افزايش چشمگير امواج بتا را بهمراه داشت ولي بر روي امواج دلتا و تتا اثر شاخصي نداشت.
نتيجه گيري. در هر دو فاصله زماني بعد از تجويز انسولين، علائم بيشتر تاييد كننده يك برانگيختگي در مغز مي باشد. اثرات فوق را مي توان به اثر مستقيم انسولين بر سيستم عصبي مركزي بعنوان يك ميانجي عصبي و اثرات محيطي آن از جمله هيپوگليسمي نسبت داد.

The effect of Insulin on electrical activity in the rat
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract: