اشريشياكولي و حساسيت دارويي آن در كودكان با عفونت ادراري

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دوره 14 - شماره 54

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: عفونت ادراري يكي از شايع‌ترين عفونت‌هاي باكتريال در كودكان است . اين بيماري تا 7 سالگي باعث حداقل يك نوبت، عفونت ادراري در 4/8% دختران و 7/1% پسران مي‌شود با درمان مناسب مي‌توان خطر بروز عوارض را كاهش داد. اشريشياكولي بعنوان شايع‌ترين علت عفونت ادراري معرفي شده است. اما حساسيت اين ميكروب در نقاط مختلف دنيا متفاوت است.
هدف: اين مطالعه به ارزيابي حساسيت دارويي ميكروب فوق در اين منطقه مي‌پردازد .
مواد و روش ها: در اين مطالعه، كليه كودكان يك ماه تا 12 سال كه با تشخيص پيلونفريت حاد در بيمارستان كودكان اميركلا بستري شده اند مورد ارزيابي قرار گرفته و نمونه‌هاي ادراري كه كشت آنها ميكروب اشريشياكولي گزارش شده بود انتخاب و حساسيت آن به داروهاي رايج مورداستفاده در كودكان تعيين گرديد.
نتايج: ميكروب اشريشياكولي باعث عفونت ادراري در 6/59% از كودكان شده است. اين ميكروب عامل 41% عفونت ادراري در پسران و 68% در دختران بود. بيشترين مقاومت نسبت به اين دارو در مقابل آمپي- سيلين (96%) و كمترين مقاومت در مقابل سفترياكسون (6%) ديده شد. همچنين در 81% موارد اين ميكروب به داروي كوتريموكسازول مقاوم بود.
نتيجه گيري: با توجه به مطالعه انجام شده مقاومت اين ارگانيسم به داروهاي فوق با ساير مناطق متفاوت بوده وبايد مورد توجه قرار گيرد.

Escherichia Coli and drug sensitivity in children with urinary tract infection
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Urinary tract infection (UTI) is the most common bacterial infection in children. By the age of seven years, 8.4% of girls and 1.7% of boys had at least one episode of UTI. With suitable treatment, risks of complications are decreased. E.coli is the most common cause of UTI, but sensitivity of this microorganism is different in the world.
Objective: Therefore this study has been done to determine the sensitivity of E.coli to drugs in this area.
Materials and Methods: In this study, all children over one month old with UTI that were admitted in Amirkola Children Hospital were evaluated, and the resistance of E.coli to common drugs that were used for treatment of UTI were evaluated.
Results: E.coli infected 59.5% of children, 41% of boys and 68% of girls with. The most resistance to Ampicilin was 96% and the least resistance to ceftriaxon was 6%. Eighty-one percent infected with E.coli were resistant to co-trimoxazol.
Conclusion: According to this study, resistance of E.coli to the most drugs that were used for treatment of UTI were different in comparison to other area which requires attention.

قیمت : 20,000 ريال