شيوع سرمي آنتي بادي IgG اختصاصي مايكوپلاسما پنومونيه در جمعيت بزرگسالان شهر رشت

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف : مايكوپلاسما پنومونيه اساسا عامل ايجاد پنوموني اكتسابي از جامعه در افراد بالاي 5 سال بوده ، در بزرگسالان شيوع بيماري زياد نيست ولي عوارض خارج ريوي زيادتري ايجاد مي كند.اين مطالعه براي تعيين شيوع سرمي آنتي بادي IgG اختصاصي مايكوپلاسما پنومونيه و به منظور تعيين ميزان سابقه مواجهه عوارض خارج ريوي احتمالي آن انجام شده است.
روش كار :اين مطالعه يك مطالعه سرواپيدميولوژي است كه در آن افراد مراجعه كننده 559 نفر در رشت در فاصله 4 ماه  در سال 1387 انتخاب گرديدند. تمام نمونه ها بطور همزمان و با يك كيت اليزاي تجاري كمي IgG  اختصاصي مايكوپلاسما پنومونيه ، ساخت شركت يوروايمون كشور آلمان ، مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج با  آزمون آماري كاي اسكوار تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها : شيوع سرمي مايكوپلاسما پنومونيه( IgG) در 308 مورد از كل نمونه ها (559 مورد) مثبت بود (1/55٪)  . 6/58درصد از مرد ها ، و 8/50درصد از زنان اليزاي مثبت داشتند. همچنين 3/43درصد از افراد گروه سني 49-40  ، 2/45درصد افراذ گروه سني 59-50 و بالاخره  4/47درصد از افراد بالاي 60 سال  اليزاي مثبت داشتند. موارد مثبت در  گروه هاي شغلي  كارگر ،كارمند، باز نشسته ، آزاد بيشتر و در كشاورزان، خانه دارها ، كسبه  و باز نشسته ها كمتر بوده است.
نتيجه گيري : شيوع سرمي بالاي آنتي بادي IgG اختصاصي مايكوپلاسما پنومونيه در جمعيت بزرگسالان منطقه در گروه هاي سني مختلف شيوع  تقريبا يكسان ولي در برخي مشاغل شيوع بيشتري داشت و درضمن با  فشارخون بالا رابطه معني دار داشت كه به مطالعه بيشتر نياز دارد.