ويژگي هاي استاد خوب از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1387

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه و هدف: امروزه اساتيد به عنوان يكي از عواملي كه در تعليم و تربيت دانشجويان نقش ايفا مي كنند مطرح مي باشند؛لذا مراكز آموزش عالي براي تعيين شايستگي اساتيد خود ملاكهايي را تعيين نموده تا عملكرد آنها را ارزشيابي و اساتيد نمونه خود را مشخص كند تا با استفاده از آن كيفيت آموزش را ارتقاء بخشند.حال سئوال اين است كه استاد خوب كيست و چه خصوصياتي بايد داشته باشد بررسي حاضر در اين راستا انجام شده است.
روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي از نوع مقطعي است.در اين بررسي تعداد 390 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با استفاده از نمونه گيري طبقه اي مورد بررسي قرار گرفتند.ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي مشتمل بر مهمترين ويژگيهاي يك استاد خوب از ديدگاه دانشجويان در چهار حيطه دانش پژوهي، روش تدريس، توانايي ارتباط و شخصيت فردي بود.كليه داد ه ها وارد نرم افزار SPSS شده و در تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده گرديد.
يافته ها: 52/52 درصد نمونه ها زن،50 درصد از دانشكده پزشكي و پيراپزشكي،1/94 درصد مجرد و ميانگين سن آنها 53/1±35/20 بود.در حيطه دانش پژوهي«تسلط استاددر درس مورد تدريس» و «ارائه مطالب جديد و روزآمد» به ترتيب با ميانگين 82/±67/4و96/±35/4 در حيطه روش تدريس «روش ارزشيابي»و« شيوه بيان» به ترتيب با ميانگين 1/1±64/4و87/±5/4 ،در حيطه توانايي ارتباط «آمادگي براي رفع اشكال دانشجويان» و«ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در بحث هاي كلاسي» به ترتيب با ميانگين 1±22/4و1±95/3 و در حيطه شخصيت فردي« انعطاف پذيري استاد» و «انتقاد پذيري استاد» به ترتيب با ميانگين 1/1±12/4، 1/1±11/4 از ويژگيهاي مهم استاد خوب از ديدگاه دانشجويان بودند.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند ملاك مناسبي جهت ارزشيابي يك استاد خوب بوده و در جهت ايجاد انگيزه و افزايش كمي و كيفي يادگيري دانشجويان موثر باشد.