فاكتورهاي مؤثر بر تداوم مصرف آمپول‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري دپومدروكسي پروژسترون ‍‍‍‍‍‍‍ استات در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر تبريز

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: ميزان بالاي حاملگي­هاي ناخواسته و ميزان نسبتاً بالاي شكست در موارد استفاده معمول از روش­هاي برگشت­پذير جلوگيري از بارداري، نشانه­هاي پر قدرتي از نياز به روش­هاي دراز مدت پيشگيري از بارداري هستند يكي از اين روش­هاي مؤثر و مقبول آمپول دپومدروكسي­پروژسترون­استات است كه به علت استفادۀ آسان و رهايي از مشكل فراموش كردن روزانۀ قرص گسترش يافته­است. با اين حال تعداد زيادي از مصرف كنندگان آمپول مدروكسي­پروژسترون استات به دلايل مختلف از جمله عوارض جانبي ونگراني هاي بهداشتي ناشي از آن، استفاده از اين روش را ادامه نمي­دهند. اين مطالعه به منظور بررسي علل مؤثر بر تداوم مصرف آمپول‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در تبريز انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه يك بررسي مقطعي گذشته‌نگر بوده، كه بر روي 484زن استفاده كننده از دپومدروكسي­پروژسترون­استات كه به مراكز بهداشتي- درماني تبريز مراجعه كرده بودند، انجام شد. روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندي شده و ابزار گرد‌آوري داده‌ها شامل پرسشنامه‌اي بود كه به صورت مصاحبه با خود فرد تكميل و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار11.5 spss و آزمون‌هاي آناليز واريانس و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته­ها: ميانگين سني افراد مورد بررسي 2/6 ±33 سال، 9/89درصد آنها خانه‌دار و 9/34درصد داراي  تحصيلات ابتدايي بودند. شايعترين دليل عدم تداوم در تمام گروه ها قطع قاعدگي بود. بين تداوم و متغييرهاي سطح تحصيلات همسر و روش زايمان قبلي رابطه آماري معني‌داري مشاهده شد( p<0/05).
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج حاصله،تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه عوارض جانبي جهت مددجويان ضروري بنظر مي رسد.