شيوع انواع اختلالات خواب در دانشجويان دانشگاه هاي شهراردبيل

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: اختلال خواب يكي از مشكلات عمده سلامتي است. زيرا باعث نقص در كاركرد روزانه و افت عملكرد كلي فرد مي گردد. دوران دانشجوئي نيز با عوامل متعدد مختل كننده خواب همراه است ( ساعات طولاني درس و مطالعه ، خوابگاهي بودن و..) . كارايي افراد  و آموزش نيز تحت تاثير اين مشكل قرار ميگيرد و اين مطالعه نيز با هدف "تعيين شيوع انواع اختلالات خواب در دانشجويان " انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه يك بررسي توصيفي- مقطعي است كه روي 400 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي شهراردبيل انجام شده است. ابزار گرد اوري اطلاعات پرسشنامه تنظيمي در بخش هاي دموگرافيك ،بررسي اختلال در شروع خواب ، اختلال در تداوم خواب و اختلال در بيدارشدن بود. داده ها توسط پرسشگران وبه صورت نمونه گيري تصادفي جمع آوري و  وارد نرم افزار آماري   spssشده وبا استفاده از آمار توصيفي و كاي اسكوئر ، تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها:  1/56 درصد نمونه ها زن ، 5/84 درصد مجرد ،5/57 درصد ساكن منزل شخصي بودند ميانگين سني آنها 3/3 ± 6/23 سال بود. 91/7 درصد نمونه ها از داروهاي آرامبخش استفاده مي كردند. در مجموع14/43 درصد دانشجويان دچار اختلال خواب بودند.9/19 درصد اشكال در شروع خواب ، 17درصد اختلال در تداوم خواب داشته و 3/6 درصد دچار بيداري زودرس بودند. نتايج نشان داد بين اختلال خواب با مصرف دارو (0/0001>P) ، اشتغال  (0/0001>P) ، دانشگاه محل تحصيل (0/002>P) و وضعيت تاهل (0/021>P) رابطه آماري معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري : شيوع بالاي اختلال خواب در دانشجويان ممكنست  سلامت و عملكرد كلي وروزانه آنها را تحت تاثير قرار دهد.لازم است مطالعات بيشتر و وسيعتري در اين زمينه  انجام  گيرد.