بررسي ميزان آگاهي مادران از نحوه صحيح تغذيه نوزادان و شيرخواران زير 2 سال در مركز بهداشتي درماني هير،‌1380

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: هرگونه غفلت از كودكان تاثير سوء و غير قابل جبراني را از لحاظ ارتقاي رشد،‌تكامل،‌فراگيري و سلامت حال و آينده آنان،‌بر جا مي گذارد.يكي از عوامل مهم در ايجاد سوء تغذيه و تبعات ناگوار آن كمبود آگاهي هاي تغذيه اي و عدم رعايت اصول صحيح تغذيه اطفال م يباشد كه بيشترين نقش در اين ميان به عهده مادران عزيز است. با عنايت به اين مسئله بر آن شديم تا ارزيابي و سنجشي در مورد مميزان آگاهي ماردان در زمينه تغذيه كودكان و عوامل موثر بر آن و نيز تاثير اين آگاهي بر رشد و نمو كودكان بعمل آوريم.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مي باشد كه به نظور بررسي ميزان آگاهي مادران از نحوه صحيح تغذيه نوزادان و شيرخواران و تاثير آن در رشد و نمو  كودكان در مركز بهداشتي درماني هير انجام گرفته است. پرسشنامه اي حاو ي20 سوال تنظيم و پس از مراجعه به مركز بهداشت و ذكر هدف از جمع آوري اطلاعات و پ‍وهش حاضر و مطرح مودن سوالات براي مادران و نيز اندازه گيري وزن،‌قد و دور سر 100 كودك زير 2 سال، پرسشنامه ها تكميل شدند. اطلاعات با رنم افزار SPSS‌ تجزيه و تحليل و براي بررسي ارتباطات بين متغيرها از آزمون Anova‌استفاده گرديده است.
نتايج: كليه مادران در محدوده سني بين 36-16 سال قرار داشته و همگي خانه دار بوده اند. از ميان مادران مورد مطالعه،‌15% بيسواد،‌18% تحصيلات دبيرستاني و بالاتر و بقيه تحصيلات ابتدايي يا راهنمايي داشته اند.55% كودكان مورد مطالعه دختر و بقيه پسر بودند. 67% مادران از نحوه صحيح تغذيه نوزادان و شيرخواران آگاهي داشتند. 97% مادران نسبت به زمان شروع تغذيه كودك با مواد غذايي مختلف آگاهي ضعيف،‌3% مادران آگاهي متوسط و هيچ يك از مادران از سطح آگاهي خوبي در اين زمينه برخوردار نبودند.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي فوق و با توجه به پايين بودن سطح آگاهي مادران مورد مطالعه د رورد زمان شروع غذاهاي مختلف براي كودكان از طرفي و نقش مهم تغذيه اصولي در رشد و نمو آنها از طرف ديگر‌،ارتقاء ميزان آگاهي مادران در اين زمينه و در نتيجه اعتلاء بهداشت و سلامت نسل آينده ساز ايران عزيزمان لازم مي باشد.