بررسي تاثير ضد عفوني سوند و مئاي ادراري با پماد پويدون آيوداين بر ميزان بروز عفونت ادراري مردان

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 15 - شماره 49