بررسي وضعيت وزن گيري مادر در دوران بارداري و ارتباط آن با وزن و اندازه نوزاد در هنگام تولد در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر تبريز

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 15 - شماره 49