بررسي تاثير عصاره رازيانه بر علايم سيستميك همراه با ديسمنوره اوليه

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 15 - شماره 49