بررسي تغييرات رضايت جنسي زنان عقيم سازي شده در مراجعين به بيمارستان هاي منتخب شهر تهران در سال 1383

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 15 - شماره 48