بررسي ميزان درپوش گذاري مجدد سرسوزن هاي آلوده توسط پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني شهيد بهشتي، سال 1382

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 14 - شماره 47