حسابرسي خدمات پرستاري ارائه شده به بيماران تحت عمل جراحي عروق كرونر بستري در بخش ICU جراحي قلب يكي از بيمارستان هاي آموزشي شهر مشهد در سال 1382

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 14 - شماره 46