تاثير مايعات وريدي بر سرانجام زايمان در زنان نخست زا مراجعه كننده به بيمارستان دكتر شريعتي بندرعباس، سال 1382

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 14 - شماره 46