بررسي ارتباط شدت خستگي با رژيم شيمي درماني در بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهداي تجريش و امام حسين (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1382

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 14 - شماره 46