بررسي خشونت جسمي در زنان مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني شهر تهران در سال 1382

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 14 - شماره 44