بررسي افسردگي در دختران نوجوان دبيرستان هاي عادي دخترانه شهر تهران در سال تحصيلي 79-1378

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 13 - شماره 42