بررسي جراحات وارده در زلزله زدگان مصدوم شهرستان بم در بيمارستان امام خميني تهران

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين مطالعه به بررسي مصدومين زمين لرزه بم كه طي ساعات اوليه پس از حادثه توسط امداد هوايي به بيمارستان امام خميني تهران انتقال داده شده و بستري گرديده بودند، پرداخته است. در اين مطالعه سعي شده است با بررسي وضعيت مصدومين و اقدامات بعمل آمده، پيامد نهايي آنها بررسي شود تا بتوان در وضعيت هاي مشابه در آينده با برنامه ريزي بهتر در اين زمينه عمل نمود.
اطلاعات اوليه بيماران شامل مشخصات دموگرافيك و وضعيت مصدوم در زمان وقوع حادثه و قرار گرفتن در زير آوار و اقدامات اوليه نيز بر اساس معاينه بيمار و گزارش پزشكي اوليه بدست آمد. نوع آسيب هاي بيماران در سه گروه آسيب هاي جراحي عمومي، ارتوپدي، جراحي اعصاب و ستون فقرات طبقه بندي شد. پس از طبقه بندي آسيب بيماران نوع درمان و عمل جراحي انجام گرفته ثبت شد. وضعيت بيماران 72 ساعت پس از ورود نيز به عنوان پيامد نهايي بيماران در فرم جمع آوري اطلاعات بيماران ثبت گرديد.
به طور كلي 230 مصدوم حادثه بم به بيمارستان امام خميني تهران انتقال داده شد كه از اين بين 37 نفر به صورت سرپايي بررسي و درمان و 193 نفر بستري شدند. ميانگين سني مصدومين 5/ 32 سال بود كه بيشتر آنها را افراد مذكر تشكيل مي دادند (5/ 95 درصد). هيچيك از اقدامات اوليه براي 5/ 78 درصد از مصدومين بستري شده در بدو ورود انجام نگرفته بود. بيشترين آسيب مربوط به آسيب اندام ها به ويژه اندام تحتاني بود كه در بيش از 50 درصد مصدومين مشاهده شد. آسيب قفسيه سينه، شكم و تروماي سر و ستون فقرات در رده هاي بعدي قرار داشتند. ميزان مرگ 2 نفر (03 /1 درصد) بود. 4 نفر نيز نياز به دياليز داشتند.
در نهايت، هر چند انجام مطالعه با مشكلات و محدوديت هايي مواجهه بوده است و نمي توان آمار بدست آمده را به كل مصدومين زمين لرزه بم تعميم داد ولي در مقايسه با مطالعات گذشته داخل يا خارج كشور نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در صورت سرعت العمل در انتقال و رسيدگي بيماران مي توان پيامد بيماران را بهبود بخشيد. براي بررسي عوامل موثر در نوع آسيب و مرگ و مير نياز به مطالعات تكميلي است.

Study of injuries in Bam earthquake victims referred to Imam Khomeini general hospital in Tehran, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective (s): On the morning of December 26th, 2003, earthquake stroke the area of Barn in the southeastern part of Iran. The earthquake measured 6.6 on the Richter scale and caused extensive damage to buildings, urban facilities and roadways. This report describes injuries among Barn earthquake victims in the Barn who were transferred to Imam Hospital in Tehran.
Methods: The medical records of 230 trauma patients transferred to Imam General Hospital from 26th till 29th December 2003 were reviewed.
Results: From 230 referred patients 193 were admitted, 115 of them (59.5%) were male. Sixty-five patients (33.6%) were less than 16 years of age. The most important problems in the patients were extremity injuries. Because of acute renal failure, four (8%) out of 50 patients with crush syndrome required haemodialysis. Two patients were died.
Conclusion: Research combining comprehensive surveillance with risk factor assessment can help to identify behaviors and circumstances to decrease the risk of injury in similar situations.