استفاده از طب مكمل در بيماران مبتلا به سرطان

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

برخي از مبتلايان به بيماري هاي مزمن و صعب العلاج مانند سرطان گاه جهت كاهش عوارض بيماري يا پيشگيري از رشد متاستازها به طب مكمل مراجعه مي كنند. هدف از اين مطالعه بررسي روش هاي شايع مورد استفاده و تعيين فراواني و علل مراجعه بيماران سرطاني به اين گونه روش هاي درماني طب مكمل است. مطالعه به صورت مقطعي بر روي 625 بيمار مبتلا به سرطان انجام شد كه در مدت 10 ماه در سال 1381 به مراكز درماني بيمارستان امام خميني و مركز پرتودرماني نوين مراجعه كرده بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه نيمه ساختاري معتبر شده و با رضايت كامل از بيماران جمع آوري شد.
شركت كنندگان در مطالعه داراي متوسط سني 61/ 47 سال (انحراف معيار 1/ 15±) بودند. اكثر بيماران زن و متاهل بوده و تحصيلات آنها در حد ديپلم بود. فراواني استفاده از طب مكمل در بين بيماران 35 درصد (N=219) بود. از اين تعداد بيشترين استفاده از طب مكمل مربوط به دعا و شفا با 81 درصد (N=178) و انرژي درماني به ميزان 9 درصد (N=20) بود. بالاترين ميزان مراجعه به طب مكمل مربوط به دستگاه گوارش (37 درصد) بود. بين سطح تحصيلات بيماران با ميزان استفاده از شاخه هاي مختلف طب مكمل ارتباط معني داري مشاهده شد (P<0.032). اكثر بيماران خواستار ارايه درمان هاي مكمل از طريق پزشك بودند (80 درصد) و نيز در اين مطالعه مشاهده شد نيمي از دريافت كنندگان طب مكمل به خاطر عدم پرسش از طرف پزشك معالج، وي را در جريان درمان به وسيله طب مكمل قرار نداده اند.به نظر مي رسد چنانچه برنامه ريزي دقيقي جهت آموزش پزشكان در زمينه طب مكمل و نيز بهبود بخشيدن ارتباط بين پزشكان و بيماران انجام گيرد، مي توان اميدوار بود كه در آينده استفاده هاي صحيح تر و مفيدتري از روش هاي طب مكمل در ايران به عمل آيد و همچنين از بروز عوارض خطرناك آن جلوگيري گردد. اطلاعات به دست آمده در اين مطالعه بررسي اوليه اي جهت شناسايي گوشه اي از وضعيت طب مكمل در كشور بوده و مي تواند مبنايي براي ديگر مطالعات در زمينه بررسي اثر بخشي، عوارض ناشي از درمان هاي طب مكمل و نيز تاثيرات مفيد به دنبال درمان هاي اين رشته هاي درماني باشد.

Complementary medicine use among Iranian cancer patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective(s): A cross-sectional study was conducted to evaluate the use of complementary medicine by cancer patients, in two comprehensive clinics, in Tehran, Iran.
Methods: A specially designed questionnaire was completed for 625 breast cancer patients after informed consent was obtained.
Results: The age of the participants ranged from 25 to 80 years, with a mean of 47.61 years (SD=±15.1). The majority was married (77%) and 219 (35%) reported that they used or were using complementary medicine. Users and non-users differed significantly in educational level. The most commonly used CM methods were prayer and spiritual healing (n=178, 81%), bio-energy therapy (9%) and homeopathy (6%). The main sources of information on complementary medicine were previous information (75%), and information obtained from relatives or friends (22%). Only 7% of users had received relevant information from their physicians. Two-Thirds of users stated that they preferred to receive CM treatment from their physicians.
Conclusion: Our findings suggest that cancer patients frequently use complementary medicine after diagnosis and they would rather receive such treatment from their physicians. It seems that doctors should ask patients explicitly about their use of complementary medicine when they obtain medical history. They must also have greater knowledge of complementary medicine to offer better advice to their patients.

قیمت : 20,000 ريال