تاثير رعايت راهبردهاي آموزشي نظريه‌ي بارشناختي بر ميزان بارشناختي بيروني و يادگيري در درس فيزيولوژي

مجلــه‌ي توســعه‌ي آمــوزش در علـوم پزشــكي در زنجان

دوره 9 - شماره 22

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: توجه به راهبردهاي آموزشي نظريه بارشناختي، مي‌تواند موجب اثربخشي فرآيند ياددهي-يادگيري گردد. لذا هدف از اين پژوهش بررسي رعايت راهبردهاي آموزشي نظريه بارشناختي بر ميزان بارشناختي بيروني و يادگيري در درس فيزيولوژي بود.
مواد و روش‌ها: در اين پژوهش از طرح پيش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماري پژوهش را كليه دانشجويان دانشگاه علوم‌پزشكي كرمانشاه كه درس فيزيولوژي را در نميسال دوم سال تحصيلي 94-93 به عنوان درس انتخابي خود داشتند، تشكيل مي‌دادند. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس به تعداد 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش گماشته شدند (دو گروه 20 نفره). ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه سنجش بارشناختي بيروني و آزمون يادگيري (پيش‌آزمون با پايايي 0/87 و پس‌آزمون 0/89 و با تأييد روايي صوري توسط اساتيد به عنوان متخصص موضوع) بود. براي تحليل داده‌ها از آزمون آماري تي‌مستقل و نرم افزار spss نسخه 18 استفاده شد.
يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش حاكي از كاهش ميزان بارشناختي بيروني (10/23:t , 0/001 p >) و افزايش ميزان يادگيري ( 4/32t= , 0/001) در دانشجويان گروه آزمايش در درس فيزيولوژي، نسبت به گروه كنترل بود.
نتيجه‌گيري: با توجه به تأثير استفاده از راهبردهاي آموزشي نظريه بارشناختي بر ميزان بارشناختي‌بيروني و افزايش ميزان يادگيري، استفاده از اين راهبردها مي‌تواند يادگيري اثربخش را براي يادگيرندگان ايجاد نمايد. بنابراين به مجريان آموزش توصيه مي‌شود كه اين راهبردها را در آموزش خود مورد توجه قرار دهند و رهنمودهاي آن را بكارگيرند.

The Impact of Educational Strategies of Cognitive Load Theory on Extraneous Cognitive Load and Learning in Physiology Course
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objective: Considering cognitive load theory education strategies can lead to effective education.  The purpose of this research was to study the impact of educational strategies of Cognitive Load Theory on extraneous cognitive load and learning in physiology course.
Materials and Methods: In this study, a pretest-posttest design with a control group was used. Population of study consisted of all students at Kermanshah University of Medical Sciences who were studying physiology as an elective course in their second academic year 93-94. A convenience sampling was used to select 40 individuals and they randomly were assigned to two experimental and control groups (two groups of 20N). Research instruments were questionnaire of extraneous cognitive load and achievement test (pre-test and post-test with reliability of 89% and 87%, and their validity were approved by experts). The independent T-test and SPSS software were used in analyzing data.
Results: Results indicated a decrease in extraneous cognitive load and an increase in learning in the experimental group students in Physiology course, compared to the control group.
Conclusion: Due to the impact of cognitive load theory instructional strategies on extraneous cognitive load and learning, using these strategies can lead to effective learning. Therefore, it is recommended to consider and apply these strategies in education.

قیمت : 20,000 ريال