مقايسه رفتارهاي تغذيه اي دانشجويان در دو گروه علوم پزشكي و غير پزشكي دانشگاه هاي شهر تهران

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: جوانان از جمله افرادي هستند كه اغلب در حال يادگيري و آماده شدن براي زندگي اجتماعي بوده لذا بيشتر در معرض رفتارهاي پرخطر بهداشتي قراردارند. بنابراين با توجه به اهميت رفتارهاي تغذيه اي و مشكل چاقي ناشي از آن در اين دوران ، مطالعه حاضر با هدف مقايسه رفتار بهداشتي تغذيه اي دانشجويان در دو گروه پزشكي و غير پزشكي انجام گرفته است.
روش كار: اين مطالعه يك بررسي مقايسه اي بودكه درآن دانشجويان گروه علوم پزشكي با گروه علوم غيرپزشكي ازنظر رفتار هاي بهداشتي در زمينه تغذيه مورد بررسي قرارگرفته و مقايسه گرديدند.  روش نمونه گيري به صورت خوشه اي انجام شد. به طوري كه از گروه علوم پزشكي 200 دانشجو و از گروه علوم غير پزشكي 200 دانشجو از دانشجويان شهر تهران در مطالعه شركت كردند و داده ها از طريق پرسشنامه جمع آوري شدو جهت تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي و نرم افزارspss  استفاده گرديد .
يافته ها: نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه در زمينه تغذيه ، دانشجويان علوم پزشكي(67/5%) وعلوم غير پزشكي(58/5%) در وضيعت نسبتا مطلوب قرار داشتند و تفاوت معني داري بين عملكرد دانشجويان در دو گروه علوم پزشكي و غير پزشكي مشاهده نشد. (p>0/05)
نتيجه گيري: از آنجائي كه بر اساس نتايج پژوهش،رفتارهاي بهداشتي دانشجويان در حد نسبتا مطلوب بود،اين امر نيازمند برنامه ريزي هاي آموزشي و بهداشتي جهت سلامت جوانان به عنوان نسل آينده ساز كشور مي باشد.

قیمت : 20,000 ريال