ميزان افسردگي و عوامل موثر بر آن در بيماران تحت درمان با همودياليز

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف : افسردگي شايعترين و مهمترين مشكل رواني بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه و به ويژه بيماران تحت درمان با همودياليز مي باشد كه مي تواند بركيفيت زندگي ، پذيرش درمان وسير بيماري آنها تاثير منفي داشته باشد .مطالعه حاضر هم در همين راستا صورت گرفته است.
روش كار:اين مطالعه ،يك پژوهش توصيفي  است كه طي آن98 بيمار تحت درمان با همودياليز به روش نمونه گيري مبتني بر هدف از بيماران مراجعه كننده بخش همودياليز بيمارستان سينا در اهواز انتخاب شدند.داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردي و مقياس استانداردافسردگي  بك جمع آوري شد و در نهايت تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آمارتوصيفي و استنباطي(آزمونهاي تي و كاي دو) انجام گرديد .
يافته ها : ميانگين نمره افسردگي در بيماران مرد 6/81±10/9 و در بيماران زن6/07 ±10/2 به دست آمد .همچنين 46درصدمردان و45درصد زنان تحت درمان با همودياليز ، افسردگي داشتند.همچنين سن (p=0/001) و وضعيت تاهل (p=0/02) با افسردگي نمونه ها رابطه معني دار آماري مشاهده شد .
نتيجه گيري : با توجه به يافته هاي پژوهش، شناسايي سريع و به موقع بيماران  دياليزي در معرض ابتلا به افسردگي ضروري به نظر مي رسد تا بتوان اين افراد را به مراكز مشاوره ارجاع داد.

كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال