ميزان و علل مرگ وميرنوزادان در 24 ساعت اول تولد دربيمارستان شهيد اكبر آبادي تهران

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف :  در سالهاي اخير مطالعات حاكي از افزايش مرگ و مير زودرس نوزادي است . هر ساله4 ميليون  از 130 ميليون نوزاد متولد شده  مي ميرند. آمار دقيقي از ميزان مرگ و مير نوزادي در كشور در دسترس نبوده و  هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان  و علل مرگ و مير نوزادان  در 24 ساعت  اول تولد در بيمارستان شهيد اكبر آبادي  تهران در سالهاي 85-80 است.
روش كار  :
پژوهش حاضر توصيفي مقطعي گذشته نگربوده و  محيط پژوهش بيمارستان شهيد اكبري آبادي ،مركز تخصصي زنان دانشگاه علوم پزشكي ايران است . جامعه و نمونه  پژوهش را كليه نوزادان زنده متولد شده بعد از هفته 20بارداري ازاول فروردين 1380تاپايان سال 1385كه در طي 24ساعت اول تولد فوت شده اند  تشكيل مي دهند .نمونه گيري  به طريق سر شماري با مراجعه به مركز بايگاني  و مطالعه پرونده كليه مادراني كه فرزندانشان در 24 ساعت اول فوت كرده اند انجام  شده است  .ابزارگرد آوري  اطلاعات برگه ثبت اطلاعات  حاوي دو دسته اطلاعات مربوط به مادر و نوزاد  مي باشد . اطلاعات  از پرونده ها استخراج وثبت شد وبا استفاده از نرم افزار spss تجزيه و تحليل شد.  از آمار توصيفي و آزمون تحليلي خي دو براي بررسي علل مرگ و مير نوزادي استفاده شد.
يافته ها :
از61135 زايمان انجام شده در طي سالهاي 85-80 ، 396 نوزاد در 24 ساعت اول تولد فوت شده اند .
(  6/47 در 1000 تولد زنده  ). 32/6 درصد علل مرگ و مير عوامل مادري و 67/4 درصد عوامل  نوزادي دخيل  بوده است  و بين اندازه نوزاد ، نوع زايمان ، بيماريهاي طبي مادر ، زايمان سخت وناهنجاري مادرزادي نوزاد و مرگ و مير 24 ساعت اول تولد ارتباط معني دار آماري مشاهده شده است .
 P<0/05 اما بين سن مادر ، تعداد حاملگي ، شغل ، مليت و تحصيلات مادر ، نسبت فاميلي والدين ، انجام مراقبتهاي دوران بارداري ، جنس نوزاد ، عامل زايمان ، هفته حاملگي و آپگار دقيقه اول تولد نوزاد با مرگ و مير 24 ساعت اول ارتباط معني دار آماري مشاهده نشده است . 

قیمت : 20,000 ريال